top of page

Gränsöverskridande betalningar

EU-kommissionen har kommit med förslag om gränsöverskridande betalningar som nu ska implementeras i Sverige och EU.


Förslaget riktar sig huvudsakligen till de medlemsstater som inte ingår i euro-samarbetet och innebär att gränsöverskridande betalningar i euro inte ska få kosta mer än inhemska betalningar i medlemsstaternas nationella valutor. Sverige har sedan tidigare utnyttjat möjligheten att låta den aktuella förordningen omfatta även gränsöverskridande betalningar i svenska kronor och berörs därför endast i mindre mån av förslaget i den här delen.

Förslaget innebär också att det införs enhetliga krav på betaltjänstförmedlare att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika valutaväxlingsalternativ vid gränsöverskridande betalningar i annan valuta än kundens egen.


Regeringen ser positivt på att det vidtas åtgärder för att minska transaktionskostnaderna för konsumenter och företag på den inre marknaden. Regeringen ser även positivt på att kommissionen föreslår åtgärder som är ägnade att göra det lättare för konsumenter att välja den mest fördelaktiga kursen vid gränsöverskridande betalningar och därmed stärka konsumenternas ställning på marknaden för finansiella tjänster.

Regeringens preliminära bedömning är att förslaget överlag är väl balanserat. Regeringen välkomnar därför förslaget.


Finansdepartementet har uppmuntrat SweFinTech och dess medlemmar att komma med eventuella inspel på den nuvarande förslaget som ska förhandlas vidare nästa vecka.


Vid inspel mejla generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) som sammanställer inspelen och ser till att skicka in dem till finansdepartementet. Kom med dina inspel senast måndag 4:e juni 17.00.


Läs hela förslaget här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-avgifter-for-vissa_H506FPM76

39 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page