top of page

SweFinTech har lämnat ett remissyttrande till Justitiedepartementet
SweFinTech har lämnat ett remissyttrande om "Förslag till Europaparlamentets och rådets s direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upphävande av direktiv 2002/65/EG"


Förslaget är tänkt att förenkla och modernisera lagstiftningsramen genom att det nu gällande direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter upphävs, samtidigt som relevanta aspekter gällande avtal om finansiella tjänster som ingås på distans inlemmas i tillämpningsområdet för det övergripande tillämpbara direktivet om konsumenträttigheter.


Förslaget kommer med inspel kring förbättrat konsumentskydd för digitala lösningar och berör punkter så som: Harmonisering av regelverk på EU-nivå, regleringar kring förhandsinformation, stärkande av ångerrätten och skäliga nätvillkor.


SweFinTech stöder syftet att harmonisera regelverket på EU-nivå samt att uppdatera konsumentskyddet till en digitaliserad tidsålder. Däremot anser SweFinTech att förslaget är för teknikspecifikt, speciellt gällande kravet på en ångerknapp. SweFinTech framhöll att regleringen av den finansiella marknaden i största möjliga mån ska vara teknikneutral och anser att detaljreglering kan leda till att innovationsmöjligheter inom finansmarknaden begränsas.


Vidare poängterade SweFinTech att kravet på att förhandsinformation om avtalet ska ges ett dygn innan avtalet träder i kraft krockar med många av fintechbolagens affärsmodeller, till exempel gällande digitala betalningslösningar. Förseningen på grund av ett-dygns-kravet skulle påverka konsumenten negativt eftersom konsumenten använder tjänsten just på grund av de smidiga transaktionerna. Förslaget motverkar därför syftet med dessa affärsmodeller och slår oproportionerligt hårt mot dem. SweFinTech vill därför att ett-dygns-kravet stryks från förslaget.


Vidare ställer SweFinTech sig frågande till förslaget kring konsumentens rätt till mänsklig rådgivning. I den digitala tidsåldern har nya sätt att ha dialog med konsumenter skapats som innebär chattrobotar och digital rådgivning. Att ställa ingående krav på mänsklig rådgivning kommer endast att gynna större och mer traditionella aktörer på den finansiella marknaden och därmed snedvrida konkurrensen.


Läs hela SweFinTechs yttrande här.29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page