top of page

SweFinTechs remissyttrande om promemoria om betaltjänster

Anledningen till promemorian är att finansdepartementet fått påtryckningar från EU-håll att man behöver göra förtydliganden i Lagen om Betaltjänster med anledning av PSD2. SweFinTechs yttrandet styrker dessa ändringar men ger synpunkter att vissa fler förtydliganden kan behövas göras av departementet hur vissa delar av PSD2 bör införlivas i svensk lag.

Bestämmelsens ordalydelse ger intrycket av att svensk rätt endast betraktar det som betaltjänsten inlösen när det är fråga om betalningstransaktioner där ett betalningsinstrument har använts, medan den riktiga innebörden av betaltjänsten inlösen, enligt ett korrekt införlivande av betaltjänstdirektivet, avser även andra slags betalningstransaktioner (dvs. där något betalningsinstrument inte har använts). Bestämmelsen i 1 kap. 2 § 5 LBT bör därför förtydligas genom att omformuleras från att lyda ”utgivning av betalningsinstrument eller inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts” till att i stället lyda ”utgivning av betalningsinstrument eller inlösen av betalningstransaktioner”. SweFinTech önskar att departementet även ser över dessa förtydliganden för att betaltjänstlagen ska fungera i så hög utsträckning som möjligt. Hela remissyttrandet finns att läsa här!

50 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page