top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_010.jpg

våra ARBETSGRUPPER

SweFinTech är en aktiv organisation med våra medlemsföretag i fokus. Medlemsbolagen täcker flera segment inom fintech och för att effektivisera vårt arbete har föreningen startat olika arbetsgrupper kring de olika segmenten eller kopplat till en specifik sakfråga. Syftet med grupperna är att kunna hitta lösningar på gemensamma utmaningar och att på ett naturligt sätt föra dialog med beslutsfattare på respektive områden. Alla grupper har en sammankallande och SweFinTechs kansli ansvarar för dialogen mellan grupperna och styrelsen.

VÅRA ARBETSGRUPPER

DORA-arbetsgrupp

Sammankallande: Springflod

DORA-gruppen arbetar med den nya förordningen om ICT-risker från EU, Digital Operational Resilience Act, som börjar gälla i januari 2025. Gruppen studerar och diskuterar definitioner, proportionalitet, tolkningar, implementeringar samt tekniska standarder.

direktinvesteringar(Crowdfunding)

Sammankallande: Fredrik Källgren - MD för Kameo Sverige


2018 startades Crowdfunding Alliance som ett initiativ under SweFinTech. Gruppen består av bolagen Tessin, Kameo, Savelend, Trust Anchor Group, Fundingpartner och Zwebb. Gruppen diskuterar bland annat det nya tillståndet inom gräsrotsfinansiering och en gemensam standard för riskbedömning.

Konsumentkreditgruppen

Sammankallande: Carl Brynielsson – VD på Lendo

Konsumentkreditgruppen är en nystartad grupp som samlar bolagen inom konsumentkrediter, både kreditgivare och kreditförmedlare. I gruppen ingår Lendo, American Express, Qliro, Advisa, Klarna, Anyfin, Lendify, Savelend, Paynova, Northmill, Lunar och Rocker. Gruppen arbetar för att främja en sund marknad för kreditgivare, förmedlare och konsumenter. Detta görs genom dialog med makthavare och med egna initiativ för att skapa en bättre bransch för alla aktörer.

Working group for digital assets

Sammankallande: Emelie Moritz – Safello

Gruppen består av Safello, Trijo, och Goobit. Med anledning av den nya EU-lagstiftningen på området (MiCA, DAC8) såg vi att det fanns ett behov att samla krypto-bolagen. Gruppen mjukstartade under början av 2021 och har deltagit i rundabordssamtal med både Skatteverket och Finansinspektionen. 

Arbetsgrupp för aml-frågor

Sammankallande: Cim Eriksson, Klarna

En av SweFinTechs nyaste och populäraste arbetsgrupper är AML-gruppen. Den samlar föreningens jurister för att diskutera hur branschen på bästa sätt kan motarbeta penningtvätt. Gruppen diskuterar AML:s komplexa regelverk i ett workshopformat där de genom erfarenhetsutbyte och gemensamma diskussioner reder ut hur regelverken bör tolkas och efterföljas. 

arbetsgrupp inom legal och compliance

Sammankallande: Amin Bell, Harvest Advokat & Måns Österlund, Lunar

En arbetsgrupp som diskuterar legal & compliance-frågor ur ett bredare perspektiv. Träffarna har ofta en gästtalare från något av bolagen som berättar om ett specifikt regelverk med efterföljande diskussion. 

arbetsgrupp för företagsfinansiering

Sammankallande: Christian Billing, Qred

En arbetsgrupp som diskuterar hur förutsättningarna för företagslånebranschen kan förbättras. Gruppen diskuterar bland annat förutsättningarna att sätta upp ett gemensamt kreditregister. 

arbetsgrupp för Betalningar

Sammankallande: Alexander Hirsch, Tink

En arbetsgrupp som diskuterar Betalningar på svensk och EU-nivå. På agendan är bland annat instant payments, PSD3/PSR och Betalningsutredningen. 

bottom of page