Swedish Fintech Association

våra ARBETSGRUPPER

SweFinTech är en aktiv organisation med våra medlemsföretag i fokus. Medlemsbolagen täcker flera segment inom fintech och för att effektivisera vårt arbete har föreningen startat olika arbetsgrupper kring de olika segmenten eller kopplat till en specifik sakfråga. Syftet med grupperna är att kunna hitta lösningar på gemensamma utmaningar och att på ett naturligt sätt föra dialog med beslutsfattare på respektive områden. Alla grupper har en sammankallande och SweFinTechs kansli ansvarar för dialogen mellan grupperna och styrelsen.

VÅRA ARBETSGRUPPER

Crowdfunding Alliance

Sammankallande: Jonas Björkman - VD på Tessin


2018 startades Crowdfunding Alliance som ett initiativ under SweFinTech. Gruppen består av bolagen Tessin, Lendify, Savelend och har sedan start varit en viktig remissinstans i framtagandet av den nya lagen om gräsrotsfinansiering. Innan utredningen presenterade den nya lagen så tog bolagen fram en egen kod för att gå före beslutsfattarna. Gruppen arbetar sporadiskt med dessa frågor och arbetet tar fart när föreningen får in en remiss eller för att delta på dialogforum för dessa frågor med beslutsfattare.

Konsumentkreditgruppen

Sammankallande: Carl Brynielsson – VD på Lendo

Konsumentkreditgruppen är en nystartad grupp som samlar bolagen inom konsumentkrediter, både kreditgivare och kreditförmedlare. I gruppen ingår Lendo, American Express, Qliro, Advisa, Klarna, Anyfin, Lendify, Savelend, Paynova, Northmill, Lunar och Rocker. Gruppen arbetar för att främja en sund marknad för kreditgivare, förmedlare och konsumenter. Detta görs genom dialog med makthavare och med egna initiativ för att skapa en bättre bransch för alla aktörer.

Crypto and Blockchain Working Group

Sammankallande: Michal Gromek – Safello

Gruppen består av Safello, Trijo, och några fler aktörer på marknaden. Med anledning av den nya EU-lagstiftningen på området såg vi att det fanns ett behov att samla krypto-bolagen. Gruppen mjukstartade under början av 2021 och deltog i ett rundabordssamtal med Finansinspektionen samma år i maj. Framöver har gruppen en ambitiös agenda för att förbättra möjligheterna för de svenska bolagen på marknaden, förenkla och förbättra för konsumenter och se hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågan.

Arbetsgrupp kring amorteringsunderlaget

Sammankallande: Erik Brennerhult - Näktergal

Gruppen samlar aktörer inom bolån som vill förenkla processerna för att konsumenterna ska kunna flytta sitt bolån på ett enkelt sätt. I dagsläget kan det ta lång tid att begära ut sitt amorteringsunderlag vilket försvårar för folk att jämföra och flytta sina bolån. Gruppen driver på för att amorteringsunderlaget ska ges ut med både en kortare tidsfrist och helt digitalt för konsumenten och för att öka konkurrensen på marknaden.