top of page

Information due to covid-19

Nedan har vi sammanställt de olika initiativ som regering och myndighet tagit med anledning av corona-viruset och dess ekonomiska konsekvenser för företag. 

företagsakuten förlängs

Våren 2020 lanserades det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten för att underlätta utlåningen till drabbade små- och medelstora företag. Eftersom osäkerheten om utvecklingen av det ekonomiska läget kvarstår, föreslår Regeringen att kreditprogrammet förlängs under 2021 så att utlåning som sker efter den 31 december kan omfattas. Programmet innebär att statliga kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021.

Garantiramen föreslås halveras under 2021 från 100 till 50 Mdkr, vilket i ljuset av nuvarande ekonomiska osäkerhet bedöms utgöra en betryggande nivå. Då staten bär 70 procent av risken innebär det att lån hos bankerna som kan garanteras under programmet vid fullt utnyttjande kan uppgå till 71,4 miljarder kronor.

För mer info om Företagsakuten, besök Riksgälden.

Förlängd korttidspermittering

Den 9 november meddelade regeringen att korttidsstödet kommer att förlängas till den 30 juni 2021. Det innebär att den tidsgräns som gör att korttidspermitteringar som längst kan beviljas för nio månader i följd tas bort, och att de permitteringar som beviljats under 2020 kommer att kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader.

Det nya regelverket förväntas träda i kraft i februari 2021 och gälla retroaktivt från den 1 december 2020. Vad det innebär är att ansökan kommer att kunna göras efter att de nya reglerna börjar gälla, d.v.s. februari 2021, och då avse tiden från den 1 december 2020. Det går alltså inte att ansöka om stödet ännu. Fram till mars 2021 kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent medan den kommer att sänkas till 50 procent under april, maj och juni.

Karensperioden om 24 månader efter avlutas stöd föreslås också att tillfälligt tas bort. Företag som beviljats stöd tidigare men avslutat stödet kommer alltså att kunna söka stödet igen från och med den 1 december 2020.

För mer info om hur du förbereder och skickar din ansökan, besök Tillväxtverket.

chans till kompetensutveckling under korttidsarbete 

Vid korttidspermittering frigörs tid för de anställda som har fått gå ner i arbetstid. För att utnyttja denna tid och samtidigt öka kompetensnivån i företaget föreslår regeringen att från januari 2021 ska företag kunna söka medel för att kompetensutveckla permitterad personal. Detta innebär en möjlighet för företag att investera i kompetens som i förlängningen kan stärka företaget både på kort och lång sikt.

verksamt.se kan ni både få en översikt över vilka kunskaper som existerar i ert företag och vilken kompetens ni skulle behöva komplettera med, samt hur ni tar vara på och utvecklar befintlig kompetens. Här finns även listat en rad olika utbildningar för er personal att ta del av.

 

Mer info om det kommande stödet kommer att publiceras här.

förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar 

Om ditt företag drabbats ekonomiskt kan du ansöka om att få skjuta upp betalningen av skatt och avgifter i ett år från och med beslutsdatumet. I samband med anståndet, betalas en kostnadsränta samt en avgift på anståndsbeloppet. Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd, men däremot kan anståndet som längst löpa till den 12 november 2021 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och månads- och kvartalsvisredovisad moms. För moms redovisad för hela året kan anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2022.

Den 9 november föreslog regeringen att anståndstiden ska förlängas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Inget beslut är ännu fattat men ny information rörande beslutet kommer att publiceras här.

För mer info om anståndet och för att ansöka, besök Skatteverket.

fintech står starkt trots krisen visar en enkät av SweFinTech

93%.png
positiva effekter.png
permittering.png

Swedish Fintech Association, SweFinTech, har följt utvecklingen i fintech-branschen de senaste åren men de senaste månadernas turbulens har varit speciell för branschen. Därför konsulterade vi våra medlemsföretag under maj månad för att få en större insyn och förståelse för hur branschen mår - och det visade sig vara bättre än befarat. 

93 procent av fintech-bolagen som svarade på enkäten har påverkats av coronakrisen. Men det är långtifrån alla som påverkats negativt av krisen utan snarare många som upplever en större efterfrågan av digitala produkter och tjänster som många fintech-bolag erbjuder.

 

Krisen har även tvingat fram förändringar internt i bolagen, nya arbetssätt och starkare gemenskap vittnar flera bolag om. Coronakrisen har gjort att digitaliseringen snabbats på i många branscher. För en bransch som finanssektorn har fintech det senaste decenniet drivit på för digitalisering och innovationskraft.

 

63 procent av de svarande bolagen upplever positiva effekter av coronakrisen. Två skäl till det som framhålls är det ökade intresset av fintech-bolagens tjänster, vilket kan bero på större intresse av privatekonomi bland konsumenter, och den ökade digitalisering både hos privatpersoner och företag. 

Potentiell utmaning för bolagen i tidigt skede
Mycket tyder på att bolag i ett tidigt skede har upplevt svårigheter med att få in kapital. Flera bolag vittnar om att investerare har tagit ett kliv tillbaka och avvaktar i ett osäkert ekonomiskt läge, vilket drabbar bolag som är i ett läge för kapitalanskaffning.   

SweFinTech har tidigare i krisen varnat för att de stödåtgärder regeringen utlyst inte nått ut till startup-sektorn. Exempelvis har reglerna för permitteringar varit snåriga och främst anpassade för traditionella affärsmodeller. Inom fintech har 72 procent av bolagen inte använt sig av permitteringsstödet av olika skäl.

 

Få bolag har tagit del av de statligt subventionerade lån som garanterats av Riksbanken. Detsamma gäller de "brygglån" som Almi invest presenterade under april-månad för att hjälpa startups ur krisen. De stödåtgärder som främst använts av branschen är möjligheten till sänkta arbetsgivaravgifter och anstånd att betala skatt.

 

Det blir allt mer tydligt att fintech-branschen är en viktig del av finansbranschen. Digitaliseringen av finansbranschen har med krisen snabbats på mer än tidigare och värdet av digitala tjänster och produkter inom sektorn blir tydligare än någonsin.

Läs en sammanställning av alla svar här: 

Utökat system för korttidspermitteringar

Regeringen meddelade under tisdagen den 14/4 att räntan på den föreslagna skattereduktionen till företag halveras. Det stod även klart att regeringen sett över reglerna för permitteringar och valde att på oppositionens begäran komma med vissa förbättringar. 
 

Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Tidigare gick det bara att korttidspermittera upp till 60 procent av medarbetarens arbetstid. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.
 

I ett pressmeddelande skriver regeringen att det nya systemet innebär att kostnaderna minskar ännu mer för arbetsgivaren. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.

Almi lanserar brygglån

Den 27 mars lanserade Almi lån med mer förmånliga villkor. Lånen kallas för brygglån och är riktade till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. 
 

Den som tar lånet börjar med att få uppskov på ränta och amortering. Lånet löper 12 månader och när räntan betalas in kommer den att ligga på 4,95 procent, vilket är lägre än vanligt.
Läs mer här: 
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/

Epicenter, SEB och Breakit startar "vårdcentral för företagare" 

Behöver ditt bolag hjälp i denna ekonomiska kris? Nu har Epicenter, SEB och Breakit lanserat ett inititiv för att hjälpa små företag i Coronakrisen. De har samlat experter inom olika branscher som ideellt bistår med sin kunskap och erfarenhet för att stötta de som står inför utmaningar och behöver hjälp och stöd. 

Entreprenörer, företagsledare och investerare samlas i en bank, du som företagare hör av dig med dina problem och utmaningar och matchas med en expert som bidrar med sin erfarenhet, sitt nätverk och stöd. 

Behöver du hjälp kan du ta del av vårdcentralen för företagare här: 
https://www.founder-er.com/

Info om regeringens krispaket för svenska småföretag

Den 25/3 höll regeringen återigen en presskonferens för att presentera ett paket för de svenska småföretagen. Nedan finner du en sammanställning av åtgärderna: 

Statlig företagsakut inrättas: 

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag, men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. 

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter:

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. 


Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher: 

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Småföretag får möjlighet till sänkt skatt: 
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Möjlighet till anstånd utvidgas:
Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. Förslaget kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 7 miljarder kronor om hela likviditetförstärkningen utnyttjas.

Möjlighet att lägga sitt företag vilande under ett år:
Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Info om regeringens krispaket för företagen och jobben

Den 16/3 höll regeringen och samarbetspartierna en presskonferens för att presentera ett paket för att stoppa utvecklingen som det svenska näringslivet står inför i och med corona-viruset och dess konsekvenser. Dessa åtgärder kan vara viktiga för dig som företagare så kolla gärna upp noggrannare här under:

Korttidspermittering

Statligt initiativ som drivs av tillväxtverket där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Det finns ett lönetak om 44k/månaden. Kans sökas av företag som kan visa på svårigheter att klara de ekonomiska utmaningar som kommer i kölvattnet av Covid-19.

Ansökan kan göras från 7:e april men retroaktivt från 16 mars. Rutiner för ansökningsprocessen håller på att tas fram för tillfället.
 

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html
 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

Likviditetsförstärkning via skattekontot:

Statligt initiativ gör det enklare att få möjlighet att skjuta upp inbetalning av skatter och avgifter. Gäller för inbetalningen av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt, för högst tre månader vardera under tidsperioden januari–september 2020. Anståndet kan som längst gälla i ett år och sker till en ränta som inte är fastställd än.

Är på lagrådsremiss och föreslås börja gälla från 7 april och kan utnyttjas retroaktivt från 1 januari 2020

https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2020/mars/uppskjuten-skatt-bra-pa-kort-sikt--men-problem-finns/

Karensdagen slopas

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Smittbärarpenning utökas (https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning)

Inkomstfall kopplat till Coronaviruset
skäl till undantag för amortering Finansinspektionen har under dagen den 17/3 gått ut med informationen att privatpersoner och företagare kan få möjlighet att pausa sina amorteringar pga de ekonomiska konsekvenser som Coronaviruset innebär. https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2020/inkomstbortfall-kopplat-till-coronaviruset-skal-till-undantag-fran-amortering/

bottom of page