Swedish Fintech Association

Kommande remisser

Här publicerar vi kommande remisser som SweFintech planerar att skriva yttranden på.

KOMMANDE REMISSER 2022.

Remiss från Finansdepartementet: 
promemorian ett stärkt skydd mot bedrägerier

Finansdepartementet har utrett möjligheten att inför ett utökat krav på kundautentisering för betaltjänstleverantörer och betalningsinstitut som använder ett betalningssätt som innebär betalningsanstånd vid ett köp av varor och tjänster online. Detta då departementet menar att det finns en större risk för bedrägerier när det inte finns krav på kundautentisering.  

Förslaget föreslås att träda i kraft i januari 2023. 

Har du några inspel gällande förslaget som SweFinTech borde lyfta i sitt remissyttrande? Skicka ett mejl till generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 1 maj. Sista dag att svara på remissen är den 10 maj 2022 så detta är för att eventuella inspel ska hinna behandlas. 

 

 

Finansdepartementet: utkast till lagrådsremiss - samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansdepartementet lägger fram en lagrådsremiss där de föreslås att brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen och banker ska få samverka med syfte att förebygga, förhindra och upptäcka penningtvätt ich finansiering av terrorism. I samverkan ska en deltagare vara skyldig att lämna uppgifter till en annan deltagare trots sekretess eller annan tystnadsplikt. 

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

SweFinTech återfinns på remisslistan. Sista dag att svara är 25 mars, därav behöver synpunkter skickas in till Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 15 mars. 

Förslaget finns elektroniskt tillgängligt på svenska här.