top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_171.jpg

Kommande remisser

Här publicerar vi kommande remisser som SweFintech planerar att skriva yttranden på

KOMMANDE REMISSER 2024.

Remiss av promemorian "Stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden"
(DNR FI2024/01078)

Den 7 maj publicerade Finansdepartementet en promemorian där lagändringar med syfte att stärka konsumentskydd på kreditmarknaden och motverka överskuldsättning presenterades. Lagförslagen syftar till att skärpa kraven på snabblåneföretag genom bland annat att lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter ska upphävas. Det föreslås samtidigt att det ska krävas tillstånd för bank- och finansieringsrörelse för att lämna eller förmedla lån till konsumenter. Snabblåneföretag och andra företag som vill fortsätta att driva verksamhet med konsumtionslån får alltså söka om sådant tillstånd. Kravet på tillstånd ska inte heller gälla för lån till konsumenter som tillåts enligt annan lagstiftning, t.ex. bostadslån som ges enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter eller kredit som ges genom kreditkort enligt lagen om betaltjänster.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. Sista svarsdag är 9 september. 

Läs hela promemorian här!

Har du synpunkter på förslaget?

Maila gorel.wasterlid@swefintech.se senast 19 augusti

Remiss av Promemorian "Beräkning av det totala riskvägda exponeringsbeloppet" (DNR fi2024/01053)

I EU:s tillsynsförordning finns bestämmelser om kapitalbaskrav för kreditinstitut. Kapitalbaskraven bestäms delvis med utgångpunkt i det totala riskvägda exponeringsbeloppet. Genom ändringar i EU:s tillsynsförordning införs ett s.k. golv för beräkningen av det totala riskvägda exponeringsbeloppet. Beräkningen görs på institutnivå och på gruppnivå. Medlemsstaterna får emellertid föreskriva att ett kreditinstitut ska beräkna det totala riskvägda exponeringsbeloppet utan beaktande av golvet, om institutet och moderinstitutet är etablerade i samma land och moderinstitutet gör beräkningen på gruppnivå. I promemorian lämnas de författningsförslag som krävs för att det nationella valet när det gäller
undantag från kravet på att beräkna golvet för det totala riskvägda exponeringsbeloppet i EU:s tillsynsförordning ska kunna utnyttjas.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Sista svarsdag är 19 augusti. 

Läs hela promemorian här!

Har du synpunkter på förslaget?

Maila gorel.wasterlid@swefintech.se senast 30 juni.

bottom of page