top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_171.jpg

Kommande remisser

Här publicerar vi kommande remisser som SweFintech planerar att skriva yttranden på.

KOMMANDE REMISSER 2024.

Remiss: Förslag till ändringar i pelare 2-metod för bedömning av särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret (FI dnr 24-4186)

I december 2020 publicerade Finansinspektionen promemorian "Pelare 2-metod för bedömning av kapitalpåslag för marknadsrisker i övrig verksamhet". FI gör nu en översyn av den promemorian för att uppdatera bedömningskriterierna för de interna metoderna. Förslaget innebär också förtydliganden för att säkerställa förutsägbarhet, öppenhet och likabehandling samt för att anpassa metoden till EBA:s nya riktlinjer och utkast till tekniska standarder.

Läs hela promemorian här!

Har du synpunkter på förslaget?

Maila gorel.wasterlid@swefintech.se senast 23 februari.

Remiss: Förslag om en kompletterande lag till EU:s förordning om Digital Operativ motståndskraft för finanssektorn Fi2024/00073

Med start 17 januari 2025 träder EU:s nya förordning om Digital operativ motståndskraft i kraft för finanssektorn. Denna förordning ställer högre krav på finansiella företag såsom förbättrad riskhantering och effektivare incidentrapportering. Dessutom krävs testning av digital motståndskraft samt hantering av utlagd verksamhet.

I en nyligen publicerad promemoria, föreslår Finansinspektionen en ny lag för att komplettera EU-förordningen. Denna lag omfattar reglering av ansvariga myndigheter för hotbildsstyrda penetrationstester, utökade tillsynsbefogenheter för FI, åtgärder vid överträdelser av förordningen samt avgifter för att stödja Finansinspektionen och Riksbankens arbete enligt EU-regelverket.

Läs hela promemorian här!

Har du synpunkter på förslaget? 

Maila gorel.wasterlid@swefintech.se senast 28 mars.

Remiss av SOU 2023:102 Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

Regeringen beslutade 7 juni 2022 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av reglerna om kontoföring av finansiella instrument och anslutande regelverk i ljuset av tekniska utvecklingen och den ökade integreringen av Europas värdepappersmarknader.

Utredningen föreslår att banker ska kunna hantera DLT-baserade finansiella instrument åt kunder och breddar definitionen av avstämningsbolag. Utredningen lämnar även förslag hur man hanterar risken för fel i avstämningsregister på grund av tekniska fel eller andra avbrott. Slutligen förslår utredningen att man ska kunna stänga avstämningskonton med okända ägare för att ytterligare motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. 

 

Läs hela betänkandet här!

Har du synpunkter på förslaget?

Maila gorel.wasterlid@swefintech.se senast 27 april.

Remiss: Förslag om kompletterande lag till EU-förordningen om marken för kryptotillgångar (Mica-förordningen) (Fi2024/00366)

I en promemoria föreslås ett lagförslag som ska komplettera EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (Mica-förordningen) i svensk rätt. Exempelvis behöver en behörig myndighet utses för att utföra förordningens uppgifter, och det måste skapas tillsyns- och utredningsbefogenheter samt sanktioner och åtgärder gentemot företag som bedriver verksamhet som omfattas av Mica-förordningen för att hantera överträdelser.

Läs hela promemorian här!

Har du synpunkter på förslaget?

Maila gorel.wasterlid@swefintech.se senast 30 april.

bottom of page