Swedish Fintech Association

Kommande remisser

Här publicerar vi kommande remisser som SweFintech planerar att skriva yttranden på.

KOMMANDE REMISSER 2021.

Remiss från Finansinspektionen gällande förslag till ändring i föreskrifter om rapportering vid allvarliga incidenter

Finansinspektionen har skickat ut en remiss gällande rapportering vid allvarliga incidenter enligt föreskrifterna (FFS 2018:4) om verksamhet för betalningsleverantörer.Ändringarna är föranledde av att Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har reviderar sin riktlinje för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet. 
Enligt inspektionens förslag ska betaltjänstleverantörer rapportera in en allvarlig operativ incident eller säkerhetsincident till FI inom fyra timmar. Föreskrifterna kommer träda i kraft den 1 april 2022. 

Har du några inspel gällande förslaget som SweFinTech borde lyfta i sitt remissyttrande? Skicka ett mejl till generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 21 december. Sista dag att svara på remissen är den 12 januari 2022 så detta är för att eventuella inspel ska hinna behandlas. 

 

 

Remiss från Finansdepartementet: Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet

En utredning har haft i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. Utredningen har också haft i uppdrag att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas samt överväga behovet av justerade regler om sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättslagen.

SweFinTech återfinns på remisslistan. SweFinTech har och bör inte ha någonting emot det huvudsakliga innehållet i promemorian men det kan finnas delas gällande betalsätt som kan beröra våra fintechbolag vilket gör att föreningen kan komma att svara på remissen ändå. Sista dag att svara är 15 januari. 

Eventuella inspel måste skickas till generalsekreterare Louise Grabo (louise.grabo@swefintech.se) senast den 10 december för att kunna tas i beaktning i arbetet att utforma eventuellt remissyttrande. 

Förslaget finns elektroniskt tillgängligt på svenska här.