top of page

Ökad rörlighet och transparens på bolånemarknaden behövs


I ett steg mot en mer effektiv och konkurrenskraftig bolånemarknad i Sverige har Finansinspektionen föreslagit nya bestämmelser i amorteringsföreskrifterna (läs gärna remisspromemorian på Finansinspektionens hemsida)

SweFinTechs arbetsgrupp för digitalisering av amorteringsunderlaget, som jag har haft förmånen att samordna, välkomnar Finansinspektionens initiativ och har formulerat ett remissyttrande som en del av SweFinTechs kontinuerliga arbete att stärka det svenska fintech-ekosystemet och skapa en välfungerande marknad för sina medlemmar.

Som bakgrund så infördes amorteringsunderlaget för att öka rörligheten på bolånemarknaden i samband med att amorteringskraven infördes. Man var orolig att bolånetagare med befintliga lån, som undantas de nya kraven, skulle drabbas av en inlåsningseffekt hos deras bank. Tyvärr har implementeringen av amorteringsunderlaget blivit ett marknadsmisslyckande, där flera stora aktörer, i direkt motsats till avsikten, använder amorteringsunderlaget som en bromskloss för att jämföra och flytta bolån. Detta skrev jag i en debattartikel i SvD 2019 och frågan har sedan dess debatterats livligt.


På SweFinTechs årsmöte den 15 mars 2023 annonserade Finansmarknadsminister Niklas Wykman som då höll en presentation för föreningens medlemmar att han starkt uppmanade bankerna med att digitalisera och snabbare hantera amorteringsunderlaget, om inte skulle åtgärder vidtas av regeringen. Den 19 oktober meddelade Finansinspektionen att de har valt att se över amorteringsföreskrifterna där FI föreslår att amorteringsunderlaget ska ges ut digitalt och så snart som möjligt till konsumenter. Detta har skickats ut på remiss till andra myndigheter och branschföreningen med sista svarsdag igår den 26 november.

I SweFinTechs remissyttrande betonar vi vikten av konkurrens för att stärka både konsumenter och samhällsekonomin. Trots stark motivation bland hushållen att jämföra bolån, begränsas marknadens effektivitet ofta av existerande hanteringsprocesser för amorteringsunderlag. SweFinTech understryker att ett standardiserat och snabbare hanterande av dessa processer är avgörande för att förbättra konkurrenssituationen.

Vi är oroliga över vaga formuleringar såsom “så snart det är möjligt” och betonar behovet av automatiserad hantering samt omedelbar tillgång till amorteringsunderlag för konsumenterna. Vår ståndpunkt är att aktörer som är engagerade i bolånegivning bör ha tillräcklig insyn i sina data och gällande regelverk för att kunna tillhandahålla korrekta uppgifter inom rimliga tidsramar. Detta perspektiv är kritiskt för att säkerställa en fungerande och konkurrenskraftig marknad där konsumenternas behov prioriteras.

Sammanfattningsvis efterfrågar SweFinTech att amorteringsunderlaget måste vara tillgängligt direkt för konsumenter.

Läs hela SweFinTechs remissyttrandet här! Erik Bennerhult - CEO Näktergal

Samordnare för SweFintechs arbetsgrupp för digitalisering av amorteringsunderlaget

101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page