top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_294.jpg

REMISSVAR

Här publicerar vi de remissvar som SweFintech har skrivit.

Remissvar 2024.

Remissyttrande på Finansinspektionens "Förslag till ändringar i pelare 2-metod för bedömning av särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret"

Finansinspektionen har remitterat ett metod-PM med föreslagna uppdatering av de egna metoderna för att beräkna Pelare 2-kapitalkrav för marknadsrisker utanför handelslagret.  

 

Dessa uppdateringar har två huvudsakliga syften: 

  1. att förtydliga Finansinspektionens bedömning av interna metoder,  

  2. att anpassa Finansinspektionens befintliga metoder till nya riktlinjer och tekniska standarder 

 

SweFintech välkomnar Finansinspektionens föresats att ge mer tydlighet kring förutsättningarna för institut att kunna använda interna metoder. De allmänna kriterier för godkännande av interna modeller som Finansinspektionen ställer upp är generellt sätt rimliga och går att tillämpa på ett proportionerligt sätt. SweFintech anser dock att Finansinspektionens förslag för kreditspreadsrisk är onödigt preskriptivt och uppmanar Finansinspektionen att vara mer flexibla och pragmatiska. Samtidigt har FI gjort flera ändringar som är positiva exempelvis välkomnar SweFintech att Finansinspektionen förtydligar hur den nuvarande schablonmetoden ska uppdateras för att avspegla nya europeiska riktlinjer och tekniska standarder.

 

Läs hela remissvaret här!

Remissyttrandepå Finansinspektionens förslag kring ändring av Finansinspektionens föreskrifter om (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifterna rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att införa en mer flexibel och ändamålsenlig reglering. Detta innefattar bland annat att ge möjligheten att avstå från att utse en central funktionsansvarig.

 

SweFinTechs välkomnar överlag dessa förändringar och understryker hur detta framför allt kommer att gynna små bolag. Dock framhäver föreningen vissa bekymmer och förslag för förbättringar; bland annat en begreppsförvirring vad gäller termen "funktion för regelefterlevnad". SweFinTech efterfrågar även tydligare riktlinjer kring outsourcing av funktionen för regelefterlevnad.

Läs hela remissyttrandet här!

Remissvar 2023.

Remissyttrande på Integritetsskyddsmyndighetens förslag på föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser

Integrationsskyddsmyndigheten avser att förenkla för bolag att slå mot sanktionslistor utan att behöva ansöka om tillstånd hos IMY. 

SweFinTech besvarade den delen av föreskrifterna som berör finansiell verksamhet, vilket är 6 §.
Den nuvarande ordningen med tillståndskrav hos IMY för att slå mot sanktionslistor är både kostsam och tidskrävande för bolagen och försvårar för dem att efterfölja sanktionskraven i enlighet med penningtvättsregelverket. Föreningen tycker därför att det är bra att IMY avser att förenkla möjligheten för juridiska personer att slå mot sanktionslistor. Däremot menar SweFinTech att förslaget bör förtydligas för att undvika tolkningssvårigheter.

Läs hela remissyttrandet här!

Remissyttrande Enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlaget, ändringar av föreskrifter FFFS2016:16

Den 19 november presenterade Finansinspektionen ändringar i deras så kallade "amorteringsföreskrifter" där de ställer krav på att amorteringsunderlaget ska gå att få ut digitalt av konsumenter samt att "Uppgifter ska lämnas så snart som möjligt".

SweFinTech välkomnar att FI föreslår en enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlaget, vilket kommer att gynna konkurrensen på den svenska bolånemarknaden och därmed stärka såväl konsumenten som samhällsekonomin. Vi kan tyvärr konstatera att trots att hushållen idag ofta har en ovanligt stark drivkraft att jämföra bolån så är konkurrenssituationen inte tillräckligt fungerande, något som i huvudsak begränsas av bankernas hantering av amorteringsunderlaget och att det inte finns en gemensam standard och lagstiftning kring hanteringen.

 

SweFinTech välkomnar att förslaget är teknikneutralt och att det finns ett skyndsamhetskrav. Däremot är vi oroliga över formuleringen att “Uppgifterna ska lämnas så snart det är möjligt”. Vi föreslår därför att Finansinspektionen ställer krav på automatiserad hantering. Dessutom tycker vi att det är viktigt att Finansinspektionen ställer krav på att amorteringsunderlaget ska kunna inhämtas direkt utan väntetid av konsumenten.

 

Läs hela remissyttrandet här!
 

Remissyttrande av SOU 2023:38 “Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning“

Den 3 juli 2023 presenterade särskild utredare Kathrin Flossing utredningen "ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning". Utredningen tar ett helhetsgrepp kring skuldsättningen i Sverige och föreslår åtgärder för att komma med bukt med problematiken. En av de mer viktiga förslagen är det om ett "Skuld- och kreditregister" med syfte att kunna samla en konsumentens skulder och utgifter för att fungera som underlag för kreditgivare, för dem att kunna göra bättre bedömningar när de ger ut krediter. SweFinTech är positiva till ett Skri-register men har vissa invändningar mot utformningen. Ett exempel är att registret enligt utredningen ska finnas i privat regi, där SweFinTech istället hade föredragit en neutral aktör så som staten genom en myndighet, förslagsvis Skatteverket. Skri-registret är enligt utredningen inte heller obligatoriskt att använda av kreditgivarna vilket missar målet med hela registret. 

SweFinTech ställer sig positiva till många delar av utredningen, men för fram vissa förbättrande åtgärder och förslag för att skapa en sund kreditgivning i Sverige. Dessa kan ni läsa i sin helhet
här!

Remissyttrande "staten och betalningarna", SOU 2023:16  

Den 31 mars presenterade särskild utredare Anna Kinberg Batra det som kommit att kallas "betalningsutredningen". En utredning om framtidens betalningsmarknad med fokus på kontanters roll i samhället, en eventuell e-krona, inkludering, robusthet och konkurrens. I SweFinTechs remissyttrande prioriterar vi de frågor som närmast berör våra medlemsbolag vilket är tillgången till konton (både för privatpersoner och företag), konkurrens och tillgången till betalningsinfrastrukturen i Sverige. 

SweFinTech är generellt positiva till stora delar av utredningen som har landat väl i många stora och viktiga frågor för Sverige. Däremot hade vi gärna sett vissa tydligare initiativ som på riktigt kunde öppnat upp tillgången till betalningsinfrastrukturen och främjat innovation och konkurrens på betalningsmarknaden i Sverige. 

Läs hela remissyttrandet här!

SweFinTechs ställningstagande till ett ramverk för öppna finansiella tjänster

SweFinTech har tagit fram ett initialt ställningstagande kring EU:s kommande ramverk för öppna finansiella tjänster. SweFinTech har förhoppningar om att EU:s förslag om öppna finansiella tjänster kan få många positiva effekter. En förbättrad och mer öppen datadelning kan öka innovationskraften inom EU samt ge upphov till att många nya innovativa bolag startas. 

 

Det är av stor vikt att en bred palett av finansiell data inkluderas i förslaget om öppna finansiella tjänster. SweFinTech förutsätter att regelverket även möjliggör initierandet av tjänster, inte bara utbytet av information. Utöver detta bör ramverket baseras på principer i stil med GDPR, då en proportionerlig och övergripande lagstiftning underlättar datadelning mellan olika sektorer. Det är av stor vikt att ramverket är teknikneutralt och fokuserar på vilken typ av data som ska delas snarare än hur. Slutligen bör gränssnitten vara tillgängliga utan kostnader för tredjepartsleverantörer.

Läs hela ställningstagandet här!

Remissyttrande på Finansinspektionens förslag kring "Ny övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker"

Finansinspektionens Pelare 2-vägledning handlar om de kapitalkrav som tillsynsmyndigheten ställer på banker i Sverige. För att utföra denna vägledning utför Finansinspektionen olika stresstest för att bedöma bankers känslighet. Nu har inspektionen kommit med ett uppdaterat förslag som ska ta bättre hänsyn till olika typer av affärsmodeller. 

I den nya promemorian har det skett vissa förbättringar som SweFinTech välkomnar men önskar fortfarande vissa förtydliganden kring hur FI ska göra anpassningar för bolag med snabbrörliga och dynamiska balansräkningar. Om inte detta görs riskerar fintechbolag att hamna på efterkälken i Europa och svenska bolag kan förlora i konkurrenskraft, vilket kan hämma innovation och konkurrens på finansmarknaden.

Läs hela yttrandet här.

Remissyttrande på Sou 2022:51 "En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder" 

Utredningen om en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder har syftet att öka förståelsen av den mikroekonomiska utvecklingen i Sverige och på ett bättre sätt få insikt i olika politiska reformers påverkan på svenskars ekonomi.

SweFinTech argumenterar för att skrota förslaget om att insamla information om hushållens skulder och att istället invänta ett förslag på ett nationellt skuldregister, som kreditbolag kan utnyttja för att bidra till en minskad överskuldsättning. SweFinTech menar även att omfattningen av insamlandet av information om tillgångar är alldeles för omfattande och kostsamt för både den personliga integriteten och bolagen. Vi föreslår istället att data samlas in genom urvalsundersökningar av en begränsad andel av befolkningen, likt andra länder som erhåller sådan statistik.

 

Läs hela remissyttrandet här!
 

Remissyttrande på kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8) 

Syftet med DAC 8 är att Crypto Asset Service Providers (CASP:s) ska rapportera in kunders transaktioner, både nationellt och internationellt, till den skattemyndighet som CASP:en är registrerad i. Förslaget bygger på OECD:s CARF – Crypto Asset Reporting Framework viket vi ser positivt på då det följer en global standard.

SweFinTech anser att endast information som är nödvändig för beskattningen bör inhämtas för att värna om integritetsskyddet. Vidare bör direktivet kompletteras med en förenklad deklarationsprocess.

 

Läs hela remissvaret här!

Remissyttrande Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter, SOU 2022:25

Yttrande till Finansdepartementet 

Utredningens syfte är att undersöka hur den svenska lagstiftningen kan ändras för att bemöta förändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv. Ändringarna innebär att en ny dokumentations- och uppgiftsskyldighet för betaltjänstleverantörer införs. Uppgifterna ska lämnas till Skatteverket som i sin tur ska överföra dem till ett centralt elektroniskt system inom EU, kallat Cesop. Syftet med ändringarna i direktivet är att bättre förhindra mervärdesskattebedrägerier. 

 

SweFinTech stöder syftet att minska mervärdesskattebedrägerier. SweFinTech uttrycker dock en oro för att förslagen kan komma att slå oproportionerligt hårt mot mindre bolag, då det kommer kräva förändringar i IT-strukturer och utökade kompetenskrav hos bolagen. SweFinTech önskar även att utredningen erhållit ett större underlag till kostnadsanalysen för betaltjänstföretagen. Endast 28 berörda betaltjänstföretag svarade. Bland de svarande återfanns främst större banker och tyvärr förlorade kostnadsanalysen helt fintechbolagens syn på kommande kostnader. SweFinTech stöder därför möjligheten att göra en ny bredare utvärdering efter att regelverket införts för att få en bättre överblick kring regelverkets kostnadskonsekvenser för betaltjänstsbolagen.

Läs hela remissyttrandet här!

Remissvar 2022.

Yttrande till Justitiedepartementet 

Remissyttrande Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv avseende distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter

Förslaget är tänkt att förenkla och modernisera lagstiftningsramen genom att det nu gällande direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter upphävs, samtidigt som relevanta aspekter gällande avtal om finansiella tjänster som ingås på distans inlemmas i tillämpningsområdet för det övergripande tillämpbara direktivet om konsumenträttigheter. Förslaget ska även stärka konsumentskyddet för avtal som ingås på distans. 

 

SweFinTechs ståndpunkt är att förslaget är för teknikspecifikt, att kraven på förhandsinformation slår oproportionerligt hårt mot fintechaffärsmodeller samt att ingående krav på mänsklig rådgivning höjer inträdesbarriären på finansmarknaden. 

S

Läs hela SweFinTechs yttrande här.

Remissyttrande promemorian ett stärkt skydd mot bedrägerier online

Regeringen har lagt fram ett förslag som riktar sig mot betalningar inom e-handeln. Förslaget syftar till att minska bedrägerier online och vill att det alltid ska ske stark kundautentisiering vid fakturaköp. SweFinTechs ståndpunkt är att förslaget inte nödvändigtvis kommer lösa problemet då det inte är teknikneutralt och riskerar att sätta käppar i hjulen för näringsidkarna i deras arbete för att förebygga och minska bedrägerier.  

Läs hela SweFinTechs yttrande här. 

Yttrande till Finansdepartementet

Remiss av promemorian Nya regler vid viss gräsrotsfinansiering

Promemorian syftar till att på nationell nivå reglera viss typ av gräsrotsfinansiering som indag inte redan regleras på EU-nivå. SweFinTech är positiva till initiativet men tycker inte att förslaget faller ut väl och att det finns en risk att svenska gräsrotsfinansieringsföretag får svårt att konkurrera på liknande villkor med konkurrenter i resterande Europa. I föreningens yttrande lyfts flera förbättringsförslag fram. 

Läs hela SweFinTechs yttrande här. 

Yttrande till Finansdepartementet

utkast till lagrådsremiss - samverkan mot penningtvätt och terrorism 

SweFinTech gav under hösten synpunkter på SOU:n "betänkande stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism". I vårt yttrande förordade vi ökad informationsdelning mellan näringsidkare och mellan näringsidkare och brottsförebyggande myndigheter. Det är därför glädjande att man nu föreslår informationsdelning mellan banker och myndigheter (främst Finansinspektionen). Föreningen tycker däremot att det är synd att förslaget begränsar initiativet endast till banker då behovet även finns för fintechbolag och de också är med och arbetar emot finansiell brottslighet. Det är ett steg i rätt riktning men införandet behöver utvärderas efter hand och ha ambitionen att inkludera fler aktörer på den finansiella marknaden på sikt. 

Läs hela SweFinTechs yttrande här. 

Yttrande till Finansdepartementet

betaltjänster - några förtydliganden

Anledningen till promemorian är att departementet fått påtryckningar från EU-håll att man behöver göra förtydliganden i Lagen om Betaltjänster med anledning av PSD2. Yttrandet styrker dessa ändringar men ger synpunkter att vissa fler förtydliganden kan behövas göras av departementet hur vissa delar av PSD2 bör införlivas i svensk lag. 

Bestämmelsens ordalydelse ger intrycket av att svensk rätt endast betraktar det som betaltjänsten inlösen när det är fråga om betalningstransaktioner där ett betalningsinstrument har använts, medan den riktiga innebörden av betaltjänsten inlösen, enligt ett korrekt införlivande av betaltjänstdirektivet, avser även andra slags betalningstransaktioner (dvs. där något betalningsinstrument inte har använts). Bestämmelsen i 1 kap. 2 § 5 LBT bör därför förtydligas genom att omformuleras från att lyda ”utgivning av betalningsinstrument eller inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts” till att i stället lyda ”utgivning av betalningsinstrument eller inlösen av betalningstransaktioner”.  

SweFinTech önskar att departementet även ser över dessa förtydliganden för att betaltjänstlagen ska fungera i så hög utsträckning som möjligt. 

Läs hela SweFinTechs yttrande 
här. 

Remissvar 2021.

Yttrande till Finansdepartementet

Synpunkter på SOU:n Betänkande stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism


SweFinTech tillstyrker förslaget och ser positivt på förslaget till stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget ger fler verktyg för att både näringsidkare och myndigheter att stävja den finansiella brottsligheten.
 

I remissyttrandet understryker vi behovet av informationsdelning, vilket utredningen också kommit fram till. Som en synpunkt föreslår SweFinTech att informationsdelningen bör utvecklas mer för att man ska kunna kommunicera med bolag och aktörer som inte står under penningtvättsregelverket. Vi lyfte även fram i remissvaret att fintechbolagen önskar mer vägledning kring regelverket av Finansinspektionen. 

Läs hela SweFinTechs yttrande 
här. 

 

Yttrande till justitiedepartementet

Synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv 

EU-kommissionen har arbetat fram ett nytt konsumentkreditdirektiv och inför att direktivet ska förhandlas med ministerrådet och departementet ville svenska justitiedepartementet få branschens synpunkter. 

Det finns behov av ny lagstiftning på området då utvecklingen på marknaden sker i rasande fart. Det nya direktivet reglerar också lånebaserad gräsrotsfinansiering, vilket stått utanför reglering tidigare och vi som föreningen ställer oss positiva till att detta förs in i konsumentkreditdirektivet. 
Vi ser ett större behov av mer dialog med departementet gällande dessa frågor och efterfrågar en referensgrupp på området för fortsatt dialog och eftersom det är ett såpass stort lagförslag. 

Vi ställer oss negativa till vissa delar av förslaget bl.a. att det saknas teknikneutralitet och inte tas höjd för kommande innovation. Att informationskraven inte heller är anpassade för den nya verkligheten och att det snarare kan bli otydligt med "information overload" för konsumenterna med de nya informationskraven istället för enkelt och tydligt som borde vara målet. 

Vi ställer oss emot förslaget att ta bort undantaget för korta krediter med endast obetydliga avgifter. Det är viktigt för e-handeln med denna typ av undantag och riskerar att försämra konsumentskyddet för konsumenterna om det tas bort. 


SweFinTech står till Justitiedepartementets förfogande för fortsatt dialog om konsumentkreditdirektivet. 
Hela SweFinTechs yttrande kan man läsa
här. 

 

Yttrande till finansdepartementet

Synpunkter på EU-kommissionens lagstiftningspaket om penningtvätt och terrorfinansiering  

Europeiska kommissionen har lagt fram ett ambitiöst lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paketet innehåller också ett förslag om att inrätta en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt. Paketet är en del av kommissionens åtagande att skydda EU-medborgarna och EU:s finansiella system mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med detta paket är att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner och verksamheter och att täppa till kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristverksamhet genom det finansiella systemet. 

Paketet består av fyra lagstiftningsförslag:

  • En förordning om inrättande av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • En förordning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som innehåller direkt tillämpliga bestämmelser, inklusive inom områdena åtgärder för kundkontroll och verkligt ägande.

  • Ett sjätte direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLD6), som ersätter det befintliga direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt, ändrat genom det femte penningtvättsdirektivet) , som innehåller bestämmelser som kommer att införlivas i nationell lagstiftning, såsom bestämmelser om nationella tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna.

  • En översyn av 2015 års förordning om överföringar av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar (förordning (EU) 2015/847).

SweFinTech gavs möjlighet att komma med synpunkter till Finansdepartementet inför vidare förhandlingar om lagstiftningspaketet. SweFinTech har skrivit ett yttrande som lyfter några delar av lagstiftningspaketet. Vi står positiva till att Kommissionen tar frågan på allvar och bistår näringsidkare i arbetet för att stävja finansiell brottslighet. Vi ser dessvärre några risker med förslaget, dels är vi oroliga att det kan ske en förskjutning i maktbalansen genom en europeisk penningstvättsmyndighet och en viss centralisering dit. Dels ser vi ett avsteg i förslaget till AML-förordning ifrån det tidigare "risk-baserade förhållningssättet" som inneburit att mest tid och resurser ska läggas där det behövs som mest. Förordningen ställer ökade krav på mer informationsinhämtning som riskerar bli ett avsteg från tidigare arbetssätt. 

Föreningen kommenterade också översynen till 2015 års förordning om överföring av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar. Det är positivt med en översyn men det är många delar i den som det finns frågetecken kring. Vi ser även risker att det kommer gynna kryptoplånböcker som står utanför reglering och att bolag inom EU kommer tappa i konkurrenskraft. 

SweFinTech står till Finansdepartementets förfogande för fortsatt dialog om lagstiftningpaketet. 
Hela SweFinTechs yttrande kan man läsa
här. 

 

Yttrande till finansinspektionen

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden som ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS 2014:11) med samma namn. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2021. SweFinTech gavs möjligheten att yttra sig om det nya förslaget som skickades in till Finansinspektionen den 5/5 2021. 

SweFinTech tillstyrker delar av det nya förslaget till allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. De nya råden ska anser att det är ett välkommet initiativ och vi är generellt sett är positiva till förslaget. Vi tycker det är positivt att Finansinspektionen tagit till sig av den domstolspraxis som presenterats och baserat de nya allmänna råden på detta. Vi har några invändningar mot förslaget och ställer oss frågande i vissa fall, dessa fall beskrivs nedan. Remissvaret lyfter delarna kring kapitel två i de föreslagna nya allmänna råden och ger inspel kring det nya förslaget som Finansinspektionen presenterat. 

Läs hela SweFinTechs yttrande
här.

Yttrande om finansinspektionens förslag till pelare 2-vägledning för banker

SweFinTech har lämnat svar på Finansinspektionens förslag till pelare 2-vägledning för banker. Finansinspektionen har publicerat sin övergripande metod för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen (Pillar 2 Guidance, P2G) i den översyn och utvärdering (ÖU) de gör av alla kreditinstitut. 
 

 Övergripande anser SweFinTech att metoden inte är tillräckligt anpassad för mindre aktörer som är snabbväxande och befinner sig i en investeringsfas och/eller är nya på marknaden och/eller har hög kapitaltäckning för att täcka upp för en expansionsfas. Vi menar också att FI i den publicerade metoden inte är tillräckligt transparent i hur dessa typer av bolag kommer att bedömas. Vidare anser vi att metoden missgynnar aktörer av ovan nämnda slag till förmån för större och mer traditionella banker, samt att risken inte mäts på ett adekvat sätt.


Läs hela förslaget här.

REMISSSVAR 2020.

Remissvar om utvidgning av personaloptioner

I denna promemoria om personaloptioner föreslås vissa utvidgningar av dessa regler. Nuvarande regler omfattar företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 50 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor. Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Vidare föreslås att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget.

SweFinTech tillstyrker stora delar i förslaget om lättnad i beskattning av personaloptioner och ser positivt på att regeringen tar ytterligare ett steg för att utvidga reglerna för personaloptioner.

Vi ser på sikt gärna än större utvidgningar och att gränsen för antal anställda och företagets nettoomsättning eller balansomslutning skulle kunna ökas mer, men i dagsläget är detta ett efterlängtat steg i rätt riktning.

SweFinTech hade dock önskat mer av det nya förslaget som fortsatt exkluderar företag som bedriver verksamhet i form av bank- eller finansieringsrörelse och finansiella instrument, vilket utesluter en stor del av fintech-företagen. Många av fintech-bolagen går under bank- och finansieringslagen som detta undantag berör. Vi önskar att regeringen hade gjort mer för att kunna inkludera större del av fintech-branschen i det nya förslaget till kvalificerade personaloptioner.

Läs hela remissvaret här.

Remissvar: Förslag till ändring i riksbankslagen

SweFinTech har getts möjlighet att svara på remissen "förslag till ändring i Riksbankslagen".

Anledningen till detta är att banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS) har nyligen börjat etablera innovationshubbar i ett fåtal länder för att fördjupa arbetet med att analysera tekniska finansiella innovationer.

Riksbanken vill kandidera för att BIS etablerar en sådan innovationshubb i Sverige och behöver åta sig att delfinansiera hubbens verksamhet. Eftersom Riksbanken idag inte kan finansiera en sådan verksamhet föreslår Riksbanken en ändring av riksbankslagen som innebär att Riksbanken, med riksdagens godkännande, kan finansiera en sådan verksamhet i Sverige. 

SweFinTech ser positivt på Riksbankens initiativ och ser en stor potential för synergieffekter om en sådan hubb kommer att placeras i Sverige. Synergieffekter som skulle kunna vara positiva för näringsliv, universitet och andra institutioners möjligheter att utvecklas och skapa innovationer inom det finansiella systemet. 

Läs hela remissvaret
här.

REMISSSVAR 2019.

Remissvar: Konsumentverkets allmänna råd om hur konsumentkrediter tillhandahålls 

SweFinTech hade möjlighet att svara på remissen "konsumentverkets allmänna råd om hur konsumentkrediter tillhandahålls". SweFinTech har gett möjlighet till alla medlemsbolag att komma med inspel och har specifikt varit i kontakt med de bolag som är konsumentkreditinstitut som påverkas av råden i sin vardagliga verksamhet. 

SweFinTech har valt att författa ett konstruktivt svar där vi ser att det finns utmaningar och svårigheter men där vi kommer med förslag på förbättringar för att de allmänna råden ska bli så bra som möjligt både för företag och konsumenter. 

Måttfull och informativ marknadsföring
Det är vår vision att all marknadsföring ska vara måttfull och förståelig för konsumenten därför har vi reagerat på några delar i råden som gör det svårt för näringsidkaren att uppnå detta. Ett exempel är att enligt råden vill de att näringsidkaren bör avstå från att skicka med ansökningsformulär vid direktreklam av kredit. Ansökningsformuläret fungerar i många fall som ett underlag för mer information för konsumenten och vi tycker inte råden bör begränsa möjligheten med ansökningsformulär för konsumenten att få möjlighet att fatta ett informerat och överlagt beslut som möjligt. 

Proportionalitet
Det främsta vi lyfter fram i vårt remissvar är våra tankar kring uppgiftsinlämnande. Enligt de nya allmänna råden bedömer vi att det saknas en proportionalitetsbedömning och att råden sträcker sig alltför långt ifrån lagen och de domar som finns som praxis när det kommer till uppgiftsinlämnande. 

Teknikneutralitet 
SweFinTech vill också skicka med konsumentverket en generell uppmuntran om att råden behöver bli mer teknikneutrala och anpassade efter hur konsumentkrediter ges ut i dagsläget. Samt ta höjd för framtida teknikutveckling. 

remissvar "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls"

Swedish FinTech Association avstyrker förslaget som framkommer i promemorian "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls". Sverige ligger i framkant när det kommer till användarvänliga betalalternativ inom e-handel, och vi anser att Finansdepartementets förslag kommer att hämma utvecklingen inom denna sektor och riskerar att bromsa utvecklingen mot fler alternativ som underlättar och förenklar för konsumenter att göra köp online.

Läs hela remissvaret här.

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betalfrågor

Remissen handlar om huruvida vissa finansiella företag ska göra sin rapportering till Riksgälden eller Finansinspektionen. I vårt svar framför vi att vi inte ser några större svårigheter med att rapporteringskravet flyttas från Riksgälden till Finansinspektionen.  

Promemorian berör även frågan kring andra betaltjänstinstitut och FI:s möjlighet att ta ut avgifter för även andra företag än betaltjänstinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Vi bedömer att detta är möjligt men att dessa eventuella avgifter måste vara adekvata och anpassa sig efter bolagens mognad och storlek. 

Läs hela remissvaret 
här: 

Remissvar från Crowdfunding Alliance

SweFinTech har flera arbetsgrupper som arbetar på olika områden. Sedan nästan ett år tillbaka har en arbetsgrupp för Crowdfunding funnits - Crowdfunding Alliance som leds av Jonas Björkman på Tessin.

Gruppen består av Tessin, Lendify, Brocc, Pepins, och Savelend. Gruppen har möten regelbundet för att på olika nivåer ge inspel på lagstiftning och reglering som berör crowdfunding och crowdfunding-bolag i Sverige. Arbetsgruppen har också tagit fram en egen bolagskod för att sätta en standard på branschen och gruppen har regelbundet träffar och möten. 

Gruppen gav i höstas svar på remissen om gräsrotsfinansiering som ni hittar längre ner och har under våren gett synpunkter avseende kompromissförslaget som nu ligger på bordet. Dessa kan du läsa här: 

Remissyttrande - E-krona

Riksbanken släppte under senhösten sin andra rapport under E-kronaprojektet. SweFinTech fick möjlighet att svara på remissen, samlade en arbetsgrupp som tillsammans arbetade fram ett remissvar som skickades in i slutet av januari 2019. 

SweFinTech tycker det är positivt att Riksbanken tar allvarligt på förändringar av den finansiella marknaden och den kraftigt minskade kontantanvändningen i Sverige. SweFinTech är försiktigt positiva till en statligt kontrollerad e-krona men ser många frågetecken kring hur den ska upprättas. Vi menar att det är viktigt att den bygger på den senaste tekniken, vara möjlig att använda offline och det görs i samarbete med branschen. 

Läs rapporten från riksbanken 
här.
Läs hela remissyttrandet här.

Remissyttrande: penningtvätt och finansiering av terrorism

I slutet av december skickade SweFinTech in ett remissyttrande till Polismyndigheten angående polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

SweFinTech var inte tillfrågade att svara på remissen av Polismyndigheten och flera andra viktiga aktörer hade också glömt lyftas in i remissförfarandet av Polismyndigheten. Dessutom var remisstiden oroväckande kort och gav få möjligheter för oss tillsammans med de andra organisationerna och myndigheterna att göra ett genomarbetet remissyttrande. 

SweFinTech har under hösten haft ett seminarium med besök från finansdepartementet och finanspolisen med tema penningtvätt och finansiering av terrorism. Eftersom lagstiftningen berör många av våra medlemsföretag kände vi att det var viktigt att skicka in våra åsikter. 

De medskick vi gjorde var att det nya rapporteringssystemet som polisen nu ska ta fram ska vara så lättskött som möjligt för att företag som berörs ska lätt förstå och kunna rapportera in oegentligheter. Det ska också vara lätt att få hjälp och vägledning vid inrapportering. 
Läs vårt remissyttrande
här.

Remissyttrande - gräsrotsfinansiering

SweFinTechs arbetsgrupp Crowdfund Alliance som består av bolagen Tessin, Lendify, Pepins, Brocc, Toborrow och Savelend har varit ansvariga för remissyttrandet. 

Läs hela yttrandet 
här.

Remiss - PSD2

SweFinTech har svarat på regeringens remiss "förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet". SweFinTech tycker att det är av största vikt att regeringen bör införa kraven med beaktande av företagens proportionalitet. Det finns svårigheter att utforma föreskrifter som både ska passa stora betaltjänstföretag med hög komplexitet och mindre betaltjänstföretag som endast består av en handfull medarbetare.

SweFinTech ser kritiskt på att Sverige implementerar PSD2 senare än andra länder för att det kommer påverka dem som bedriver gränsöverskridande verksamhet och upplevs konkurrenshämmande för svenska FinTech-bolag. 

SweFinTech undrar över hur implementeringen ska gå till i praktiken och uppskattar om finansinspektionen i stil med danksa Finanstillsynet gav branschen tydlig vägledning och tidsramar för att impleteringen och övergången för företagen ska bli så smärtfri som möjligt. 

Läs hela remissyttrandet
här.

bottom of page