Swedish Fintech Association

REMISSVAR

Här publicerar vi de remissvar som SweFintech har skrivit.

Remissvar 2021.

Yttrande till finansdepartementet

Synpunkter på EU-kommissionens lagstiftningspaket om penningtvätt och terrorfinansiering  

Europeiska kommissionen har lagt fram ett ambitiöst lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Paketet innehåller också ett förslag om att inrätta en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt. Paketet är en del av kommissionens åtagande att skydda EU-medborgarna och EU:s finansiella system mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med detta paket är att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner och verksamheter och att täppa till kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristverksamhet genom det finansiella systemet. 

Paketet består av fyra lagstiftningsförslag:

  • En förordning om inrättande av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • En förordning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som innehåller direkt tillämpliga bestämmelser, inklusive inom områdena åtgärder för kundkontroll och verkligt ägande.

  • Ett sjätte direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLD6), som ersätter det befintliga direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt, ändrat genom det femte penningtvättsdirektivet) , som innehåller bestämmelser som kommer att införlivas i nationell lagstiftning, såsom bestämmelser om nationella tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna.

  • En översyn av 2015 års förordning om överföringar av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar (förordning (EU) 2015/847).

SweFinTech gavs möjlighet att komma med synpunkter till Finansdepartementet inför vidare förhandlingar om lagstiftningspaketet. SweFinTech har skrivit ett yttrande som lyfter några delar av lagstiftningspaketet. Vi står positiva till att Kommissionen tar frågan på allvar och bistår näringsidkare i arbetet för att stävja finansiell brottslighet. Vi ser dessvärre några risker med förslaget, dels är vi oroliga att det kan ske en förskjutning i maktbalansen genom en europeisk penningstvättsmyndighet och en viss centralisering dit. Dels ser vi ett avsteg i förslaget till AML-förordning ifrån det tidigare "risk-baserade förhållningssättet" som inneburit att mest tid och resurser ska läggas där det behövs som mest. Förordningen ställer ökade krav på mer informationsinhämtning som riskerar bli ett avsteg från tidigare arbetssätt. 

Föreningen kommenterade också översynen till 2015 års förordning om överföring av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar. Det är positivt med en översyn men det är många delar i den som det finns frågetecken kring. Vi ser även risker att det kommer gynna kryptoplånböcker som står utanför reglering och att bolag inom EU kommer tappa i konkurrenskraft. 

SweFinTech står till Finansdepartementets förfogande för fortsatt dialog om lagstiftningpaketet. 
Hela SweFinTechs yttrande kan man läsa
här. 

 

Yttrande till finansinspektionen

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden som ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS 2014:11) med samma namn. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november 2021. SweFinTech gavs möjligheten att yttra sig om det nya förslaget som skickades in till Finansinspektionen den 5/5 2021. 

SweFinTech tillstyrker delar av det nya förslaget till allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden. De nya råden ska anser att det är ett välkommet initiativ och vi är generellt sett är positiva till förslaget. Vi tycker det är positivt att Finansinspektionen tagit till sig av den domstolspraxis som presenterats och baserat de nya allmänna råden på detta. Vi har några invändningar mot förslaget och ställer oss frågande i vissa fall, dessa fall beskrivs nedan. Remissvaret lyfter delarna kring kapitel två i de föreslagna nya allmänna råden och ger inspel kring det nya förslaget som Finansinspektionen presenterat. 

Läs hela SweFinTechs yttrande
här.

Yttrande om finansinspektionens förslag till pelare 2-vägledning för banker

SweFinTech har lämnat svar på Finansinspektionens förslag till pelare 2-vägledning för banker. Finansinspektionen har publicerat sin övergripande metod för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen (Pillar 2 Guidance, P2G) i den översyn och utvärdering (ÖU) de gör av alla kreditinstitut. 
 

 Övergripande anser SweFinTech att metoden inte är tillräckligt anpassad för mindre aktörer som är snabbväxande och befinner sig i en investeringsfas och/eller är nya på marknaden och/eller har hög kapitaltäckning för att täcka upp för en expansionsfas. Vi menar också att FI i den publicerade metoden inte är tillräckligt transparent i hur dessa typer av bolag kommer att bedömas. Vidare anser vi att metoden missgynnar aktörer av ovan nämnda slag till förmån för större och mer traditionella banker, samt att risken inte mäts på ett adekvat sätt.


Läs hela förslaget här.

REMISSSVAR 2020.

Remissvar om utvidgning av personaloptioner

I denna promemoria om personaloptioner föreslås vissa utvidgningar av dessa regler. Nuvarande regler omfattar företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 50 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor. Reglerna föreslås i stället gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Vidare föreslås att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska omfattas av reglerna även om dessa inte är anställda i företaget.

SweFinTech tillstyrker stora delar i förslaget om lättnad i beskattning av personaloptioner och ser positivt på att regeringen tar ytterligare ett steg för att utvidga reglerna för personaloptioner.

Vi ser på sikt gärna än större utvidgningar och att gränsen för antal anställda och företagets nettoomsättning eller balansomslutning skulle kunna ökas mer, men i dagsläget är detta ett efterlängtat steg i rätt riktning.

SweFinTech hade dock önskat mer av det nya förslaget som fortsatt exkluderar företag som bedriver verksamhet i form av bank- eller finansieringsrörelse och finansiella instrument, vilket utesluter en stor del av fintech-företagen. Många av fintech-bolagen går under bank- och finansieringslagen som detta undantag berör. Vi önskar att regeringen hade gjort mer för att kunna inkludera större del av fintech-branschen i det nya förslaget till kvalificerade personaloptioner.

Läs hela remissvaret här.

Remissvar: Förslag till ändring i riksbankslagen

SweFinTech har getts möjlighet att svara på remissen "förslag till ändring i Riksbankslagen".

Anledningen till detta är att banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS) har nyligen börjat etablera innovationshubbar i ett fåtal länder för att fördjupa arbetet med att analysera tekniska finansiella innovationer.

Riksbanken vill kandidera för att BIS etablerar en sådan innovationshubb i Sverige och behöver åta sig att delfinansiera hubbens verksamhet. Eftersom Riksbanken idag inte kan finansiera en sådan verksamhet föreslår Riksbanken en ändring av riksbankslagen som innebär att Riksbanken, med riksdagens godkännande, kan finansiera en sådan verksamhet i Sverige. 

SweFinTech ser positivt på Riksbankens initiativ och ser en stor potential för synergieffekter om en sådan hubb kommer att placeras i Sverige. Synergieffekter som skulle kunna vara positiva för näringsliv, universitet och andra institutioners möjligheter att utvecklas och skapa innovationer inom det finansiella systemet. 

Läs hela remissvaret
här.

REMISSSVAR 2019.

Remissvar: Konsumentverkets allmänna råd om hur konsumentkrediter tillhandahålls 

SweFinTech hade möjlighet att svara på remissen "konsumentverkets allmänna råd om hur konsumentkrediter tillhandahålls". SweFinTech har gett möjlighet till alla medlemsbolag att komma med inspel och har specifikt varit i kontakt med de bolag som är konsumentkreditinstitut som påverkas av råden i sin vardagliga verksamhet. 

SweFinTech har valt att författa ett konstruktivt svar där vi ser att det finns utmaningar och svårigheter men där vi kommer med förslag på förbättringar för att de allmänna råden ska bli så bra som möjligt både för företag och konsumenter. 

Måttfull och informativ marknadsföring
Det är vår vision att all marknadsföring ska vara måttfull och förståelig för konsumenten därför har vi reagerat på några delar i råden som gör det svårt för näringsidkaren att uppnå detta. Ett exempel är att enligt råden vill de att näringsidkaren bör avstå från att skicka med ansökningsformulär vid direktreklam av kredit. Ansökningsformuläret fungerar i många fall som ett underlag för mer information för konsumenten och vi tycker inte råden bör begränsa möjligheten med ansökningsformulär för konsumenten att få möjlighet att fatta ett informerat och överlagt beslut som möjligt. 

Proportionalitet
Det främsta vi lyfter fram i vårt remissvar är våra tankar kring uppgiftsinlämnande. Enligt de nya allmänna råden bedömer vi att det saknas en proportionalitetsbedömning och att råden sträcker sig alltför långt ifrån lagen och de domar som finns som praxis när det kommer till uppgiftsinlämnande. 

Teknikneutralitet 
SweFinTech vill också skicka med konsumentverket en generell uppmuntran om att råden behöver bli mer teknikneutrala och anpassade efter hur konsumentkrediter ges ut i dagsläget. Samt ta höjd för framtida teknikutveckling. 

remissvar "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls"

Swedish FinTech Association avstyrker förslaget som framkommer i promemorian "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls". Sverige ligger i framkant när det kommer till användarvänliga betalalternativ inom e-handel, och vi anser att Finansdepartementets förslag kommer att hämma utvecklingen inom denna sektor och riskerar att bromsa utvecklingen mot fler alternativ som underlättar och förenklar för konsumenter att göra köp online.

Läs hela remissvaret här.

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betalfrågor

Remissen handlar om huruvida vissa finansiella företag ska göra sin rapportering till Riksgälden eller Finansinspektionen. I vårt svar framför vi att vi inte ser några större svårigheter med att rapporteringskravet flyttas från Riksgälden till Finansinspektionen.  

Promemorian berör även frågan kring andra betaltjänstinstitut och FI:s möjlighet att ta ut avgifter för även andra företag än betaltjänstinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Vi bedömer att detta är möjligt men att dessa eventuella avgifter måste vara adekvata och anpassa sig efter bolagens mognad och storlek. 

Läs hela remissvaret 
här: 

Remissvar från Crowdfunding Alliance

SweFinTech har flera arbetsgrupper som arbetar på olika områden. Sedan nästan ett år tillbaka har en arbetsgrupp för Crowdfunding funnits - Crowdfunding Alliance som leds av Jonas Björkman på Tessin.

Gruppen består av Tessin, Lendify, Brocc, Pepins, och Savelend. Gruppen har möten regelbundet för att på olika nivåer ge inspel på lagstiftning och reglering som berör crowdfunding och crowdfunding-bolag i Sverige. Arbetsgruppen har också tagit fram en egen bolagskod för att sätta en standard på branschen och gruppen har regelbundet träffar och möten. 

Gruppen gav i höstas svar på remissen om gräsrotsfinansiering som ni hittar längre ner och har under våren gett synpunkter avseende kompromissförslaget som nu ligger på bordet. Dessa kan du läsa här: 

Remissyttrande - E-krona

Riksbanken släppte under senhösten sin andra rapport under E-kronaprojektet. SweFinTech fick möjlighet att svara på remissen, samlade en arbetsgrupp som tillsammans arbetade fram ett remissvar som skickades in i slutet av januari 2019. 

SweFinTech tycker det är positivt att Riksbanken tar allvarligt på förändringar av den finansiella marknaden och den kraftigt minskade kontantanvändningen i Sverige. SweFinTech är försiktigt positiva till en statligt kontrollerad e-krona men ser många frågetecken kring hur den ska upprättas. Vi menar att det är viktigt att den bygger på den senaste tekniken, vara möjlig att använda offline och det görs i samarbete med branschen. 

Läs rapporten från riksbanken 
här.
Läs hela remissyttrandet här.

Remissyttrande: penningtvätt och finansiering av terrorism

I slutet av december skickade SweFinTech in ett remissyttrande till Polismyndigheten angående polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

SweFinTech var inte tillfrågade att svara på remissen av Polismyndigheten och flera andra viktiga aktörer hade också glömt lyftas in i remissförfarandet av Polismyndigheten. Dessutom var remisstiden oroväckande kort och gav få möjligheter för oss tillsammans med de andra organisationerna och myndigheterna att göra ett genomarbetet remissyttrande. 

SweFinTech har under hösten haft ett seminarium med besök från finansdepartementet och finanspolisen med tema penningtvätt och finansiering av terrorism. Eftersom lagstiftningen berör många av våra medlemsföretag kände vi att det var viktigt att skicka in våra åsikter. 

De medskick vi gjorde var att det nya rapporteringssystemet som polisen nu ska ta fram ska vara så lättskött som möjligt för att företag som berörs ska lätt förstå och kunna rapportera in oegentligheter. Det ska också vara lätt att få hjälp och vägledning vid inrapportering. 
Läs vårt remissyttrande
här.

Remissyttrande - gräsrotsfinansiering

SweFinTechs arbetsgrupp Crowdfund Alliance som består av bolagen Tessin, Lendify, Pepins, Brocc, Toborrow och Savelend har varit ansvariga för remissyttrandet. 

Läs hela yttrandet 
här.

Remiss - PSD2

SweFinTech har svarat på regeringens remiss "förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet". SweFinTech tycker att det är av största vikt att regeringen bör införa kraven med beaktande av företagens proportionalitet. Det finns svårigheter att utforma föreskrifter som både ska passa stora betaltjänstföretag med hög komplexitet och mindre betaltjänstföretag som endast består av en handfull medarbetare.

SweFinTech ser kritiskt på att Sverige implementerar PSD2 senare än andra länder för att det kommer påverka dem som bedriver gränsöverskridande verksamhet och upplevs konkurrenshämmande för svenska FinTech-bolag. 

SweFinTech undrar över hur implementeringen ska gå till i praktiken och uppskattar om finansinspektionen i stil med danksa Finanstillsynet gav branschen tydlig vägledning och tidsramar för att impleteringen och övergången för företagen ska bli så smärtfri som möjligt. 

Läs hela remissyttrandet
här.