top of page

SweFinTechs promemoria om EU:s ramverk för öppna finansiella tjänster


SweFinTech har tagit ett generellt ställningstagande om öppna finansiella tjänster. Detta med anledning av det kommande EU-förslaget om “OpenFinanceFramework” som ska presenteras i slutet av juni av EU-kommissionen. Promemorian beskriver de möjligheter och risker vi ser med ett regelverk om öppna finansiella tjänster och hur dessa kan tänkas att påverka fintechbranschen.


SweFinTech har förhoppningar om att EU:s förslag om öppna finansiella tjänster kan få många positiva effekter. En förbättrad och mer öppen datadelning kan öka innovationskraften inom EU samt ge upphov till att många nya innovativa bolag startas. Det finns många användningsområden som är tillämpbara. För konsumenter skulle en ökad och mer strukturerad datadelning för finansiella tjänster skapa många möjligheter, bland annat bättre kontroll över sin data samt ett personifierat utbud av finansiella tjänster.


Det är av stor vikt att en bred palett av finansiell data inkluderas i förslaget om öppna finansiella tjänster. Det kan gälla sparkonton, investeringar, bolån, försäkringar, pensioner med mera. SweFinTech förutsätter att regelverket även möjliggör initierandet av tjänster, inte bara utbytet av information. Det är mycket sannolikt att konsumenter kommer att efterfråga möjligheten att inte bara samla sin finansiella data utan även kunna på ett sömlöst sätt jämföra och byta leverantör av tjänster. Om det kommande regelverket för öppna finansiella tjänster tillåter datadelning och initiering skulle det underlätta för både konsumenter samt förbättra konkurrensen på finansmarknaden.

Ramverket för öppna finansiella tjänster (Open Finance Framework) bör ta lärdom från PSD2 samtidigt som det undviker att kopiera regelverket och göra samma misstag. PSD2:s betungande krav kring licensieringar har i vissa avseenden skapat hinder för innovation. Ramverket bör istället baseras på principer i stil med GDPR, då en proportionerlig och övergripande lagstiftning underlättar för datadelning mellan olika sektorer. Det är även av stor vikt att ramverket är teknikneutralt och fokuserar på vilken typ av data som ska delas snarare än hur, då praktiska överväganden kring teknik och dylikt är bättre lämpade för marknadsaktörer att hantera.


SweFinTech anser även att det gränssnitt som bankerna tillhandahåller för sina egna mobilappar bör vara tillgängliga utan kostnad för tredjepartsleverantörer. En kostnad skulle skapa trösklar för startups och mindre bolag att få tillgång till datadelningstjänsten, vilket skulle vara negativt för konkurrensmöjligheterna.


Vill du veta mer om SweFinTechs tankar kring open finance? Läs hela PM:et här!

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page