Remisser

Här lägger vi upp kommande remisser och de remissvar som SweFintech har skrivit yttranden på. 

Kommande remisser

Svara på EU-kommissionens konsultation om EU:s kommande "Fintech action plan" 

EU-kommissionen har precis öppnat konsultationen för en ny "digital finansstrategi/EU FinTech Action Plan" och alla aktörer som vill kan svara på konsultationen. Planen är att Kommissionen ska presentera den nya "FinTech Action Plan under tredje kvartalet 2020 men vill nu ha inspel av nationella tillsynsmyndigheter, banker, organisationer och fintech-bolag. Därför är nu konsultationen öppen för alla dessa fram till 26e juni. 

SweFinTech som branschförening kommer givetvis att svara på konsultationen och tar gärna in synpunkter från våra medlemmar. Mejla in dina synpunkter till louise.grabo@swefintech.se senast den 1a juni. 

Läs mer om konsultationen och skicka in ditt bidrag här: 
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en 

Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar. 

SweFinTech har getts möjlighet att svara på remissen från Finansdepartementet vid namn: "ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar".  Svarsdatum är 28e maj.

Läs mer om betänkandet här: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/03/andrad-tillsyn-i-fraga-om-datarapporteringstjanster-och-referensvarden-samt-andrade-krav-pa-insiderforteckningar/

Har du inspel till föreningens remissvar, mejla generalsekreterare Louise Grabo på: louise.grabo@swefintech.se senast den 20e maj. 

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

SweFinTech har getts möjlighet att svara på remissen "Kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag" från Finansdepartement med svarsdatum den 3/7 2020. 

Läs mer om betänkandet här: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/03/sou-202012/

För att komma med inspel, mejla generalsekreterare Louise Grabo på: 
Louise.grabo@swefintech.se senast den 15e juni. 

"Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument"

Justitiedepartementet har skickat ut remissen om "ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument" - genomförandet av non-cash-direktivet.  

Remissen är en del av det EU-direktiv som trädde i kraft den 30e maj 2019 gällande bekämpandet av bedrägeri och förfalskning som berör andra betalningsmedel än kontanter. Direktivet ska vara implementerat på nationell nivå 2021 och nu har utredaren lagt fram ett förslag på hur det ska implementeras. 

Utredaren förslår ett nytt brott i brottsbalken - "olovlig befattning med betalningsinstrument"och ska kunna ge alltifrån böter till fängelse. 

SweFinTech ska innan den 13e maj ge sina inspel på remissen. Har du på ditt bolag några inspel? Kontakta generalsekreterare Louise Grabo innan den 6e maj på: 
louise.grabo@swefintech.se 

Remissvar 2020

Remissvar: Förslag till ändring i riksbankslagen

SweFinTech har getts möjlighet att svara på remissen "förslag till ändring i Riksbankslagen".

Anledningen till detta är att banken för internationell betalningsutjämning (Bank for International Settlements, BIS) har nyligen börjat etablera innovationshubbar i ett fåtal länder för att fördjupa arbetet med att analysera tekniska finansiella innovationer.

Riksbanken vill kandidera för att BIS etablerar en sådan innovationshubb i Sverige och behöver åta sig att delfinansiera hubbens verksamhet. Eftersom Riksbanken idag inte kan finansiera en sådan verksamhet föreslår Riksbanken en ändring av riksbankslagen som innebär att Riksbanken, med riksdagens godkännande, kan finansiera en sådan verksamhet i Sverige. 

SweFinTech ser positivt på Riksbankens initiativ och ser en stor potential för synergieffekter om en sådan hubb kommer att placeras i Sverige. Synergieffekter som skulle kunna vara positiva för näringsliv, universitet och andra institutioners möjligheter att utvecklas och skapa innovationer inom det finansiella systemet. 

Läs hela remissvaret här:

 

Remissvar 2019

Remissvar: Konsumentverkets allmänna råd om hur konsumentkrediter tillhandahålls 

Sammanfattning

SweFinTech hade möjlighet att svara på remissen "konsumentverkets allmänna råd om hur konsumentkrediter tillhandahålls". SweFinTech har gett möjlighet till alla medlemsbolag att komma med inspel och har specifikt varit i kontakt med de bolag som är konsumentkreditinstitut som påverkas av råden i sin vardagliga verksamhet. 

SweFinTech har valt att författa ett konstruktivt svar där vi ser att det finns utmaningar och svårigheter men där vi kommer med förslag på förbättringar för att de allmänna råden ska bli så bra som möjligt både för företag och konsumenter. 

Måttfull och informativ marknadsföring
Det är vår vision att all marknadsföring ska vara måttfull och förståelig för konsumenten därför har vi reagerat på några delar i råden som gör det svårt för näringsidkaren att uppnå detta. Ett exempel är att enligt råden vill de att näringsidkaren bör avstå från att skicka med ansökningsformulär vid direktreklam av kredit. Ansökningsformuläret fungerar i många fall som ett underlag för mer information för konsumenten och vi tycker inte råden bör begränsa möjligheten med ansökningsformulär för konsumenten att få möjlighet att fatta ett informerat och överlagt beslut som möjligt. 

Proportionalitet
Det främsta vi lyfter fram i vårt remissvar är våra tankar kring uppgiftsinlämnande. Enligt de nya allmänna råden bedömer vi att det saknas en proportionalitetsbedömning och att råden sträcker sig alltför långt ifrån lagen och de domar som finns som praxis när det kommer till uppgiftsinlämnande. 

Teknikneutralitet 
SweFinTech vill också skicka med konsumentverket en generell uppmuntran om att råden behöver bli mer teknikneutrala och anpassade efter hur konsumentkrediter ges ut i dagsläget. Samt ta höjd för framtida teknikutveckling. 

remissvar "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls"

Swedish FinTech Association avstyrker förslaget som framkommer i promemorian "stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls". Sverige ligger i framkant när det kommer till användarvänliga betalalternativ inom e-handel, och vi anser att Finansdepartementets förslag kommer att hämma utvecklingen inom denna sektor och riskerar att bromsa utvecklingen mot fler alternativ som underlättar och förenklar för konsumenter att göra köp online.

Läs hela remissvaret här: 

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betalfrågor

Remissen handlar om huruvida vissa finansiella företag ska göra sin rapportering till Riksgälden eller Finansinspektionen. I vårt svar framför vi att vi inte ser några större svårigheter med att rapporteringskravet flyttas från Riksgälden till Finansinspektionen.  

Promemorian berör även frågan kring andra betaltjänstinstitut och FI:s möjlighet att ta ut avgifter för även andra företag än betaltjänstinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Vi bedömer att detta är möjligt men att dessa eventuella avgifter måste vara adekvata och anpassa sig efter bolagens mognad och storlek. 

Läs hela remissvaret här: 
 

Remissvar från Crowdfunding Alliance

SweFinTech har flera arbetsgrupper som arbetar på olika områden. Sedan nästan ett år tillbaka har en arbetsgrupp för Crowdfunding funnits - Crowdfunding Alliance som leds av Jonas Björkman på Tessin.

Gruppen består av Tessin, Lendify, Brocc, Pepins, och Savelend. Gruppen har möten regelbundet för att på olika nivåer ge inspel på lagstiftning och reglering som berör crowdfunding och crowdfunding-bolag i Sverige. Arbetsgruppen har också tagit fram en egen bolagskod för att sätta en standard på branschen och gruppen har regelbundet träffar och möten. 

Gruppen gav i höstas svar på remissen om gräsrotsfinansiering som ni hittar längre ner och har under våren gett synpunkter avseende kompromissförslaget som nu ligger på bordet. Dessa kan du läsa här: 

Remissyttrande - E-krona

Riksbanken släppte under senhösten sin andra rapport under E-kronaprojektet. SweFinTech fick möjlighet att svara på remissen, samlade en arbetsgrupp som tillsammans arbetade fram ett remissvar som skickades in i slutet av januari 2019. 

SweFinTech tycker det är positivt att Riksbanken tar allvarligt på förändringar av den finansiella marknaden och den kraftigt minskade kontantanvändningen i Sverige. SweFinTech är försiktigt positiva till en statligt kontrollerad e-krona men ser många frågetecken kring hur den ska upprättas. Vi menar att det är viktigt att den bygger på den senaste tekniken, vara möjlig att använda offline och det görs i samarbete med branschen. 

Läs rapporten från riksbanken här: 
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/e-krona/e-kronarapporter/e-kronaprojekt-rapport-2/ 
Läs hela remissyttrandet här:

Remissyttrande - penningtvätt och finansiering av terrorism

I slutet av december skickade SweFinTech in ett remissyttrande till Polismyndigheten angående polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

SweFinTech var inte tillfrågade att svara på remissen av Polismyndigheten och flera andra viktiga aktörer hade också glömt lyftas in i remissförfarandet av Polismyndigheten. Dessutom var remisstiden oroväckande kort och gav få möjligheter för oss tillsammans med de andra organisationerna och myndigheterna att göra ett genomarbetet remissyttrande. 

SweFinTech har under hösten haft ett seminarium med besök från finansdepartementet och finanspolisen med tema penningtvätt och finansiering av terrorism. Eftersom lagstiftningen berör många av våra medlemsföretag kände vi att det var viktigt att skicka in våra åsikter. 

De medskick vi gjorde var att det nya rapporteringssystemet som polisen nu ska ta fram ska vara så lättskött som möjligt för att företag som berörs ska lätt förstå och kunna rapportera in oegentligheter. Det ska också vara lätt att få hjälp och vägledning vid inrapportering. 
Läs vårt remissyttrande här: 

Remissyttrande - gräsrotsfinansiering

SweFinTechs arbetsgrupp Crowdfund Alliance som består av bolagen Tessin, Lendify, Pepins, Brocc, Toborrow och Savelend har varit ansvariga för remissyttrandet. 

Läs hela yttrandet här: 
https://www.regeringen.se/4a51c4/contentassets/f836828fbe1546e98fd3a47a4670e9f5/swedish-fintech-association.pdf

 

Remiss - PSD2

Sammanfattning

SweFinTech har svarat på regeringens remiss "förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet". SweFinTech tycker att det är av största vikt att regeringen bör införa kraven med beaktande av företagens proportionalitet. Det finns svårigheter att utforma föreskrifter som både ska passa stora betaltjänstföretag med hög komplexitet och mindre betaltjänstföretag som endast består av en handfull medarbetare.

SweFinTech ser kritiskt på att Sverige implementerar PSD2 senare än andra länder för att det kommer påverka dem som bedriver gränsöverskridande verksamhet och upplevs konkurrenshämmande för svenska FinTech-bolag. 

SweFinTech undrar över hur implementeringen ska gå till i praktiken och uppskattar om finansinspektionen i stil med danksa Finanstillsynet gav branschen tydlig vägledning och tidsramar för att impleteringen och övergången för företagen ska bli så smärtfri som möjligt. 

Läs hela remissyttrandet här: