top of page
06072021_fotograf_Eveline_Johnsson_Stockholm_view_171.jpg

FINTECHRAPPORTER

Här publiceras SweFinTechs årliga rapporter där vi beskriver fintechbranschens utmaningar och möjligheter.

FINTECHRAPPORTEN 2024

2024
Front_Cover(2)_SWE.png

Swedish FinTech Association presenterade under Sthlm Fintech Weeks första dag den 14 februari den femte upplagan av föreningens årliga fintechrapport som i år går under namnet: "En bransch under omställning". Rapporten ger en bild av fintechbranschens utveckling i Sverige under det senaste året, beskriver dess utmaningar och presenterar konkreta förslag för att främja branschens fortsatta utveckling. 

 

Den svenska fintechbranschen är fortsatt påverkad av det förändrade makroekonomiska läget. Andelen bolag som tog in kapital under 2023 minskade jämfört med tidigare år, och det är fortsatt svårt att tillgå kapital. Andelen bolag som behöver ansöka om nytt kapital det kommande året minskade till endast 39 procent, vilket indikerar att bolagen ställt om mot lönsamhet. 43 procent av bolagen är redan lönsamma medan 20 procent riskerar att gå i konkurs inom ett år.  

  

Branschen har fortsatt utmaningar med ett komplext regulatoriskt system samtidigt som tillgången till infrastrukturen försämrats under året. Andelen bolag som upplevt problem med de-risking har fördubblats under året, från 18 procent till 39 procent. 

För att främja branschen framöver behövs bland annat regulatorisk vägledning för innovativa bolag, en fördjupad analys över konkurrensen på finansmarknaden och att fler aktörer inkluderas i arbetet att framtidssäkra den finansiella infrastrukturen.  

2023

FINTECHRAPPORTEN 2023

Front_Cover_SWE.png

Swedish FinTech Association presenterade under Sthlm Fintech Weeks första dag den 15/2 den fjärde upplagan av föreningens årliga fintechrapport som i år går under namnet: "Lönsamhetskraven ökar, men framtidstron består". Likt tidigare år kommer även årets rapport att ge en bild av svensk fintechs utveckling under det senaste året, beskriva dess utmaningar och presentera konkreta förslag för att främja branschens fortsatta utveckling.


​Den svenska fintechbranschen påverkas av det förändrade makroekonomiska läget. Kapitalintaget minskade något, även om det liknar tidigare års nivåer, och bolagen har märkt av en ökad försiktighet hos investerare under 2022. Knappt hälften av bolagen behöver även ansöka om nytt kapital under 2023 och har en runway på mellan sex månader till tre år om kapital uteblir. Samtidigt finns en framtidstro, då 88 procent tror på ökad tillväxt under 2023.

 

Branschen har fortsatt utmaningar med ett komplext regulatoriskt system och branschen uppfattar att förståelsen för fintech har försämrats under 2022. För att främja branschen behövs tydligare vägledning, en regulatorisk sandlåda för att främja innovation och politiska åtgärder för att förbättra konkurrensen på finansmarkanden. 

FINTECHRAPPORTEN 2022.

2022
220412_SweFintech_mockup_framsida_SWE.png

Swedish FinTech Association presenterade under Sthlm Fintech Weeks första dag den 19/4 den tredje upplagan av föreningens årliga fintechrapport som i år går under namnet: "Svensk fintech är här för att stanna". Likt tidigare år kommer även årets rapport att ge en bild av svensk fintechs utveckling under det senaste året, beskriva dess utmaningar och presentera konkreta förslag för att främja branschens fortsatta utveckling.


​Den svenska fintechbranschen fortsätter att öka och under 2021 uppgick den till mer än 500 bolag och sysselsatte upp till 25 000 personer. Det är en växande bransch och 91 procent av SweFinTechs medlemmar anger att de planerar att rekrytera under 2022. De globala investeringarna i fintechbolag nästan dubblerades under 2021, och i Sverige ökade det investerade beloppet med 72 procent 2021 jämfört med 2020.

 

Det finns fortfarande ett behov av kapitalanskaffning, främst för mindre bolag då 43 procent av bolagen behöver ta in kapital under 2022. För att bibehålla det framgångsrika ekosystemet som omgärdat det svenska fintechundret de senaste åren krävs att svenska beslutsfattare skapar en internationell konkurrenskraftig och förutsägbar regulatorisk miljö och en fortsatt välfungerande kapitalmarknad.

FINTECHRAPPORTEN 2021.

2021

Swedish FinTech Association presenterar torsdagen den 8/4 den andra upplagan av fintechrapporten – ”en växande bransch trots utmaningar”. Rapporten visar på att svensk fintech har en fortsatt hög tillväxttakt men att vissa av branschens utmaningar har förstärkts i och med covid-19-pandemins utbrott under våren 2020.

Den svenska fintechsektorn fortsätter att växa och består nu av mer än 450 bolag som sysselsätter över 10 000 personer. 91 procent av bolagen planerar att utöka sin verksamhet under 2021, och det finns ett stort rekryteringsbehov då 93 procent av företagen planerar att anställa under 2021. Flera svenska fintechbolag står sig starkt internationellt och framtidsutsikterna för branschen är goda.

Rapporten lyfter fem områden som är extra viktiga för branschens utveckling de kommande åren; 
Hur branschen har klarat av covid-19-pandemin, rekrytering, policy och regleringar, den finansiella infrastrukturen och hållbarhet.

FINTECHRAPPORT 2020.

2020

Under hösten 2019 har SweFinTech undersökt föreningens medlemsföretag genom enkäter och intervjuer för att få en större förståelse för branschen och för vilka utmaningar de olika bolagen står inför. Resultaten ledde fram till Fintech-rapporten 2020 vars syfte är att öka kunskapen och förståelsen för branschen bland makthavare och politiker samt att ge konkreta policyförslag som kan skapa förändring.

Fintech är fortfarande ett nytt begrepp för många och en relativt ny bransch. En bransch som har vuxit snabbt de senaste åren, vilket vi ser bland våra medlemsföretag då antalet fintech-bolag som grundades 2014–2017 ökade drastiskt. Mycket tyder på att branschen kommer fortsätta växa för 96% av våra bolag kommer behöva rekrytera under 2020. Tyvärr är det en utmaning för flera företag att hitta rätt typ av kompetens, det är ovanligt med teknisk kompetens som kan både tech och finans, samtidigt som det finns ett sådant behov på arbetsmarknaden. 

Rapporten landar i tre områden där mer behöver göras för att skapa mer innovation och underlätta för företag att skapa nya tjänster och produkter, dessa är: 

Kompetensförsörjning
Samarbete och förståelse
KONKURRENSKRAFT

I rapporten kan du läsa mer om våra slutsatser.

bottom of page