top of page

Publications

This is where you find all publications that Swefintech have launched 

EU Digital Finance package

EU-kommissionen släppte den 24:e september ett helt paket för "digital Finance. I paketet ingick en strategi för Digital Finance, Retail Payment Strategy och lagförslag på kryptotillgångar och digital motståndskraft (digital resilience). I strategin för "Digital Finance" pekas riktningen ut för hur politiken på området ska utformas de kommande åren fram till 2024 då en ny kommission tillträder. SweFinTech har varit aktiva under konsultationsperioden och ser flera av våra idéer har välkomnats av Kommissionen. 

Sammanfattningsvis: 
Det märks att Kommissionen har lyssnat in branschen och de olika aktörerna i unionen. Det finns goda intentioner och ambitioner i strategin och man lyfter vikten av Digital Finance i Europas omstart efter corona-krisen. 

Kommissionen benämner fyra områden som särskilt viktiga, dessa är följande:
1. Att tackla splittringen på den inre marknaden för att företag och konsumenter ska kunna ta del av finansiella tjänster i hela EU. 
2. Att det regulatoriska ramverket ska möjliggöra innovation för den inre marknadens effektivitet. 
3. Att skapa ett Europeiskt finansiellt datacenter för att uppmuntra innovation i linje me "European Data Strategy" 
4. Att upptäcka och förebygga de utmaningar och risker som den ökade digitaliseringen på finansmarknaden innebär. 

 

Några av policyförslagen som nämns i strategin är att EU ska ta fram ett ramverk för digitala identiteter i unionen. En så kallad översyn av e-IDAS regleringen. Större samarbete mellan tillsynsmyndigheterna i unionen för mer utbyte och så kallad "best practice" när det kommer till tillsyn av nya innovativa bolag. Även betaltjänstdirektivet ska ses över och utvärderas de kommande åren och ambitionen är att istället införa att "open finance-regelverk".

Framåt kommer lagstiftningen på kryptotillgångar och digital motståndskraft att skickas till medlemsländerna och det blir ett uppdrag för finansdepartementet att se över hur lagstiftningen ska implementeras i Sverige. 

Strategins goda intentioner ska de kommande åren utmynna i policyförslag som sedan ska förhandlas i den s.k trialogen med parlamentet och ministerrådet. 

Här hittar du både strategin och lagstiftningsförslagen. 
 

Finanspolisen inför nytt rapporteringssystem för AML

Information från Finanspolisen: 
Finanspolisen har under en längre tid arbetat med att byta IT-system för inrapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Det nya systemet goAML kommer tt öppnas för rapportering och det gamla, DAR, kommer att stängas. 

Den 9/12 öppnar goAML för registering av verksamhetsutövare och den 13/1 2020 kan rapporteringen börja. Efter de 1/3 kommer det gamla systemet att stängas ner. 

Mer info om övergångsperioden och hur man använder det nya rapporteringsverktyget hittar du här: 

Har du några frågor kan du kontakta finanspolisen på mejladressen: 
gotogether@polisen.se 
 

EBA Report 

In July EBA published a report on ”Regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities”. 

The European Banking Authority (EBA) published in July the findings of its analysis on the regulatory framework applicable to FinTech firms when accessing the market. The Report illustrates the developments on the regulatory perimeter across the EU, the regulatory status of FinTech firms, and the approaches followed by competent authorities when granting authorisation for banking and payment services.

Read the whole report here: 
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Report+regulatory+perimeter+and+authorisation+approaches.pdf

Stockholm fintech guide 2019

2018 presenterade Invest Stockholm för första gången sin "fintech-guide" och nu har uppföljaren presenterats. 

Stockholm fintech-guide ger dig en bra överblick över ekosystemet i Stockholm, rapporten lyfter trender inom branschen och blickar in i framtiden. 

Missa inte att läsa rapporten som SweFinTech varit med och bidragit till:
https://www.investstockholm.com/globalassets/invest/reports/stockholm-fintech-guide.pdf
 

Fintech-rapport från FSB

FSB - Financial Stability Board har nyligen publicerat sin årliga rapport  om "Fintech and market structure in financial services". 

Hela rapporten finns att läsa här: 
http://www.fsb.org/2019/02/fsb-report-assesses-fintech-developments-and-potential-financial-stability-implications/ 

Rapport från Nasdaq: Techtrender 2019

Nasdaq publicerar sin rapport om techtrender för 2019:
"The technology trends that are driving the world of markets forward". 
Rapporter lyfter AI, blockchain, cybersäkerhet och många andra viktiga ämnen.
Läs hela rapporten här:

FI:s syn på frågor om det andra betaltjänstdirektivet från branschmöte

Den 18 juni 2018 höll FI ett samtal med inbjudna företag och branschföreningar om det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2). Syftet med samtalet var att identifiera frågor och potentiella hinder som de olika aktörerna på finansmarknaden upplever till följd av det nya betaltjänstregelverket, men även att diskutera vilka konsekvenser som utmaningarna kan medföra och branschens förslag på lösningar.

SweFinTech och fler medlemsföretag deltog. 

Läs hela promemorian från FI här: 
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2018/fis-syn-pa-fragor-om-det-andra-betaltjanstdirektivet-fran-branschmote/

Läs den senaste FinTech-rapporten Från capitalmind

Capitalmind har tagit fram en ny FinTech-rapport. 

Capitalmind är en partner-driven europeisk M&A firma med kontor i Danmark, Holland, Frankrike och Tyskland. De arbetar med sektorfokus, däribland FinTech, där vi följer bransch- och utvecklingstrenderna utifrån ett M&A-perspektiv.

Läs en summering av den senaste rapporten här: 

Vill du läsa hela rapporten? 
Kontakta Erik Dahl på Capitalmind  
Erik.dahl@capitalmind.com

SweFinTEch deltar i betalningsrådet

På initiativ av Riksbanken har en bred krets av aktörer och myndigheter som är involverade på betalningsmarknaden beslutat att bilda ett svensk betalningsråd. Syftet är att främja funktionen hos den svenska marknaden för betaltjänster. Betalningsrådet är ett samråds- och dialogforum kring den svenska marknaden för betaltjänster.

Målet för betalningsrådet är att medverka till en samhällsekonomiskt effektiv produktion och konsumtion av säkra, effektiva, tillgängliga och ändamålsenliga betaltjänster på en marknad präglad av konkurrens på lika villkor och med väl avvägd reglering.

 

Betalningsrådet ska bistå med en allsidig belysning av centrala frågor utifrån producenternas, konsumenternas och myndigheternas perspektiv.

Betalningsrådet kan tillsätta arbetsgrupper för att studera speciella frågor. Betalningsrådet ska fungera som en gemensam resurs för marknadens alla intressenter och eftersträvar därför transparens i sitt arbete. Resultatet av rådets och arbetsgruppers arbete ska som grundregel publiceras. Riksbanken agerar sammankallande och ansvarar för det praktiska administrativa arbetet som behövs för rådets arbete genom att tillhandahålla rådets kansli.

Information från Betalningsrådets möten hittar du via länkarna nedan.

Betalningsrådet möts två gånger per år eller när det är motiverat.

Medlemmar i betalrådet:

Join the swedish API Forum

After the seminar "What is the best way towards well-functioning PSD2 access to account API solutions?" on May 23, 2018, organised by the Swedish Bankers’ Association, there was a request about a forum for discussing the issues further.  

On that manor the Swedish Bankers Association invited banks and FinTechs to a forum to continue discussing cooperation in this area for well-functioning solutions in the market. 

The first meeting took place the 13th of september and around 30 banks and FinTech-companies were represented. 

The Forum aims to remove market frictions by creating a minimum interoperability standard for APIs in Sweden. The work should be based on the requirements set in the second Payment Services Directive (PSD2). If need and opportunities are identified the Forum scope could be expanded to collaboration with the other Nordic countries and European countries.

Membership in the Forum will be open to firms who qualify as Account Information Service Provider (AISP), Payment Initiation Service Provider (PISP) and Account Servicing Payment Service Provider (ASPSP) under PSD2 and who operate in Sweden under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority. Firms who do not actively take part as members should still be able to follow the work in the Forum as associate members.

Are you a FinTech and interested in joining the Forum?
Send an email to General Secretary for SweFinTech Louise Grabo: 
Louise.grabo@swefintech.se 

Att tänka på vid uppstart av Fintech-företag

FinTech-branschen är omgärdad av regelverk och tillstånd så därför har våra medlemmar efterfrågat en uppstartsguide för hur man bör gå tillväga i uppstarten. SweFinTech kan stolt i samarbete med vårt rådgivande företag FCG nu presentera en sådan guide. 

I denna guide finns tillvägagångssätt och tips att tänka på för dig som precis är i startgroparna eller funderar på att starta företag inom FinTech-branschen.  

Vid frågor, kontakta: Nicole Personne (nicole.personne@fcg.se) eller Carl Älfvåg (carl.alfvag@fcg.se)

statement on psd2 and GDPR 

Summary: 

SweFinTech wrote a statement on both of the directives from the EU that are supposed to be implemented in the Swedish legislation, both during 2018. This statement points out the difficulties with both legislation and how they could affect each other and be a challenge for many FinTech-companies.  SweFinTech generally endorses the GDPR as well as the PSD2, but have found that there are certain cases when the two pieces of legislation overlap and this might be problematic för the FinTech sector. The legislators and regulators should look into those cases, in order to make sure that the financial industry is not unduly harmed. 

bottom of page